พาแสวงบุญเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าที่อินเดียและเนปาล

พาไปแสวงบุญเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าที่อินเดียและเนปาล

โปรแกรมเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและเนปาล เป็นโปรแกรมเดินทางพิเศษเพื่อพาคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจไปศึกษาพระธรรมและดูแหล่งกับเนิดของพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีป โดยเฉพาะไปสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ได้แก่สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา(เกิดพระรัตนตรัยครบทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) และสถานที่ปรินิพพาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ผู้ใดไปถึงก็ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าและระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรง รวมทั้งสถานที่สำคัญมากมายในพระพุทธประวัติ โดยประสานความร่วมมือในการนำเที่ยวกับวัดไทยในประเทศอินเดีย คณะผู้เดินทางจะได้รับความสะดวกสบายที่สุดตลอดการเดินทาง รวมทั้งได้พักและรับประทานอาหารไทยในรูปแบบที่คุ้นเคยในราคาการเดินทางที่ไม่แพงสมกับเป็นทริปการเดินทางที่อิ่มบุญและอิ่มใจอย่างแท้จริง

โปรแกรมพาไปแสวงบุญเส้นทางตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่อินเดียและเนปาล เป็นโปรแกรมการเดินทาง 8- 9 วัน ขึ้นอยู่กับตารางสายการบินในแต่ละช่วงเทศกาล ใน 1 รอบ รับคณะผู้ร่วมเดินทางจำกัดเพียง 24-28 ท่านเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายรวมค่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน ที่พัก อาหาร และกิจกรรมตลอดการเดินทาง ประมาณท่านละ 36,900 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าตั๋วสายการบินในแต่ละเทศกาล)

กิจกรรมและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คณะผู้แสวงบุญจะได้ไปชมและสักการะบูชาอย่างใกล้ชิดได้แก่ 

ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน

บ้านนางสุชาดาผู้ถวายเข้ามธุปายาส

พระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ

มหาวิทยาลัยนาลันทา 

กรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสาร

ปาวาลเจดีย์ สถานที่ทรงปลงอายุสังขาร

มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดภิกษุณี

หมู่บ้านกาลามะ กำเนิดกาลามสูตร

 คฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี

บ้านบิดาขององคุลีมาล

วัดพระเชตวันมหาวิหาร

ต้นอานันทโพธิ ที่ยืนต้นมาแต่สมัยพุทธกาล

พิพิธภัณฑ์สารนาถ

ล่องเรือในแม่น้ำคงคาและดูพิธีบูชามหาอารตี

ท่าน้ำมณีกรรณิการ์ฆาต ที่ไฟไม่เคยดับมากว่า 4,000 ปี

สถานที่สำคัญและกิจกรรมอีกมากมาย

คณะแสวงบุญที่ร่วมเดินทางยังจะได้สัมผัสกับสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติอีกมากมาย นำเที่ยวและบรรยายโดยพระสงฆ์ไทยในอินเดียที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติเป็นอย่างดี คณะผู้ร่วมเดินทางจะได้อานิสงค์ผลบุญในการไปถึงและได้เข้าสักการะสถานที่เหล่านั้นสมกับการเดินทางไกลและยาวนาน มีหัวหน้าคณะจากไทยคอยให้บริหารให้ความสะดวกในการทำเอกสารและเดินทางตลอด เน้นพักสบายๆ ทั้งในวัดไทยสลับกับโรงแรมท้องถิ่นบ้าง หากสนใจรายละเอียดข้อมูลสถานที่แต่ละแห่งที่จะเดินทางไปสักการะ ดูได้ที่นี่

สนใจไปร่วมแสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า สักการะ 4 สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติอีกมากมายในประเทศอินเดียและเนปาล รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 28 ท่าน  เดินทางในเดือน พฤศจิกายน 2566 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 วัน  ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางรวมค่าวีซ่าประมาณ ท่านละ 36,900 บาท (เริ่มต้นและจบโปรแกรมที่สนามบินกรุงเทพ ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายแปรผันตามค่าตั๋วสายการบินที่จองเดินทาง)

หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมในแต่ละวันอาจมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและค่าเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบินที่จอง

ติดต่อจองที่นั่งเดินทางไปร่วมแสวงบุญตามรอยเส้นทางพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล ได้ที่เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว