วันที่2 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 2 ในอินเดีย  พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี  

07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พุทธคยา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันอาหารอินเดียในร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

14.00 น. นำชมบ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส แล้วไปดูบ้านของโสตถิยะพราหมณ์ผู้ถวายหญ้ารองนั่ง ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แก่ศากยมุณี(เจ้าชายสิทธัตถะ)ในวันก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่ศากยมุณีอธิษฐานลอยถาดทองคำ 

15.30 น.  พาชมเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้  สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ แท่นวัชรอาสน์ มหาเจดีย์พุทธคยา นั่งสมาธิ สวดมนต์ ชมสัตมหาสถาน ชมเสาหินอโศก กราบสักการะพระพุทธเมตตาซึ่งงดงามหาที่ติไม่ได้ แล้วแวะชมวัดไทยพุทธคยา

18.00 น. เข้าพัก ณ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา รับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย  

มหาเจดีย์พุทธคยา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว