วันที่ 8 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 8 วัดมูลคันธกุฏีวิหาร , วัดไทยสารนาถ กลับไทย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูไทยในวัดไทยพาราณสี

08.00 น. นำชมวัดมูลคันธกุฏีวิหาร และวัดไทยสารนาถ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยพาราณสี

15.30 น. เดินทางสู่สนามบินกัลกัตต้า รอขึ้นบินกลับเมืองไทย

18.30 น. เดินทางกลับเมืองไทยด้วยสายการบิน INDIGO

22.30 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ สุขใจ และอิ่มเอิบใจ (ปรับเวลาเมืองไทย เร็วกว่าอินเดีย 1 ชั่วโมง)

พิพิธภัณฑ์สารนาถ พาราณสี

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929