วันที่ 7 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 7 เมืองพาราณสี - วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา

08.00 น. เดินทางสู่เมืองพาราณสี ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

17.00 น. เข้าพักที่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา แล้วพาเดินช็อปปิ้งหาซื้อของที่ระลึกใกล้ๆ ที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

ซื้อของที่ระลึกจากอินเดีย

ผ้ากาสี ผ้าสวยขึ้นชื่อของอินเดีย

รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929