วันที่ 6 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 6 วัดพระเชตวันมหาวิหาร

06.00 น. รับประทานอาหารใน Hotel AAKASH INTERNATIONAL

07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนารี

09.30 น. แวะชมวัดไทยนวราชรัตนาราม960

12.00 น. รับทานอาหารกลางวันที่วัดสิทธารถราชมณเฑียร (อินเดีย )

13.30 น. ถึงเมืองสาวัตถี นำชมคฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี , บ้านเกิดขององคุลีมาล และเข้าชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา ชมศาลสงฆ์ เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ กุฏิพระอรหันต์สาวกสำคัญ ต้นโพธิ์พระอานนท์ที่ยืนต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล , พระคันธกุฏี ที่พระพุทธองค์ทรงประทับ , สถานที่ที่พระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ ชมสถานที่ที่พระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เป็นต้น

17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ที่วัดไทยสาวัตถี และรับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารไทย แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหารเช้าในโรงแรม AAKASH INTERNATIONAL

รถนำเที่ยว

รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929