วันที่ 5 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 5  ประเทศเนปาล สวนลุมพินีวัน 

06.00 น. เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรม  Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ ร้านอาหาร Susham' Haveli Restaurant 

09.00 น. ถึงด่านโสเนารี ด่านตม.ชายแดน อินเดีย - เนปาล เพื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเนปาล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ Hotel Buddha Town & Restaurant ประเทศเนปาล 

14.00 น. นำเข้าสู่ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า นมัสการพื้นที่ตำแหน่งที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ชมหินแกะสลักโบราณภาพประสูติกาล และหินหมายบอกตำแหน่งจุดที่มีพระประสูติกาล ชมเสาหินพระเจ้าอโศก ชมสระโบกขรณี สวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนเทียน

17.00 น. นำเที่ยววัดไทยลุมพินี และรับประทานอาหารเย็นในวัดไทยลุมพินี

19.00 น. เช็คอินเข้าพักที่ Hotel AAKASH INTERNATIONAL ประเทศเนปาล พักผ่อนตามอัธยาศัย

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว