วันที่ 4 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 4 ในอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน - มกุฏพันธนเจดีย์

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ในวัดไทยไวสาลี

 7.00 น. เดินทางสู่ ปาวาลเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร และไปวัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก สถานที่ที่พระนางปชาบดีโคตมี พระนางพิมพายโสธราและคณะมาขอบวชเป็นภิกษุณี แวะชมหมู่บ้านกาลามะ ต้นกำเนิดแห่งกาลามะสูตร จากนั้นออกเดินทางสู่นครกุสินารา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น. เดินทางถึงนครกุสินารา  เข้าสู่สาลวโนทยาน (สถานที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน) ร่วมนั่งสมาธิ สวดมนต์เวียนเทียน และถวายผ้าห่มพระพุทธรูปปางปรินิพพาน แล้วเดินทางไปสู่ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ร่วมสวดมนต์ทำสมาธิ

17.00 น. นำชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ แล้วเช็คอินเข้าพักที่ โรงแรม Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเมนูอินเดีย ที่ร้าน Lumpini Pop Light Restaurant

19.00 น. กลับเข้าที่พัก ผักผ่อนตามอัทธยาศัย

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว