วันที่ 3 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 3 ในอินเดีย เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราชคฤห์

08.30 น. แวะวัดไทยลัฐฏิวันมหาวิหารหรือดงตาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับก่อนเข้ากรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาล

09.30 น. ชมรอยเกวียนโบราณแห่งกรุงราชคฤห์อายุกว่า 3,000 ปี

10.30 น. ขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการพระมูลคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า กุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา(ถ้ำพระสารีบุตร) ถ้ำพระโมคคัลลานะ ถ้ำพระกัสสปะ ลงจากเขาคิชฌกูฏแวะชมโรงพยาบาลพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ คุกที่ขังพระเจ้าพิมพิสาร วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกของโลกสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ จาตุรงคสันติบาท ต้นกำเนิดวันมาฆบูชา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยนาลันทา

14.00 น. นำชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มานานกว่าพันปี

20.00 น. เดินทางเข้าพักที่วัดไทยไวสาลี รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929