วันที่ 3 พาไป 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

วันที่ 3 ในอินเดีย เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราชคฤห์ 

08.30 น. แวะวัดไทยลัฐฏิวันมหาวิหารหรือดงตาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับก่อนเข้ากรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาล

 09.30 น. ชมรอยเกวียนโบราณแห่งกรุงราชคฤห์อายุกว่า 3,000 ปี

10.30 น. ขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการพระมูลคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า กุฏิพระอานนท์  ถ้ำสุกรขาตา(ถ้ำพระสารีบุตร) ถ้ำพระโมคคัลลานะ ถ้ำพระกัสสปะ ลงจากเขาคิชฌกูฏแวะชมโรงพยาบาลพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ คุกที่ขังพระเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกของโลกสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  จาตุรงคสันติบาท ต้นกำเนิดวันมาฆบูชา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยนาลันทา

14.00 น.  นำชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มานานกว่าพันปี

20.00 น. เดินทางเข้าพักที่วัดไทยไวสาลี รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางได้ที่ เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว