ตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญอินเดียและเนปาล

ตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญอินเดียและเนปาล 8 วัน 7 คืน

การเดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถานและตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและเนปาล รวม 8 วัน 7 คืน  โปรแกรมนี้อาร์เคเอทัวร์จะพาเดินทางตั้งแต่หลังวันออกพรรษาประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ รายละเอียดการเดินทางแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคณะผู้ร่วมเดินทางสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นพักวัดไทยทานอาหารไทย หรือจะเน้นพักโรงแรมและทานอาหารแบบท้องถิ่นของอินเดีย สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929

วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี -  ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี  

08.30 น.  นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ และผ่านขั้นตอน ตม.  

12.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินพาราณสี  ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD108

13.30 น.  (ตามเวลาท้องถิ่นอินเดีย ช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติพาราณสี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่อเช็คอินเข้าประเทศอินเดีย จากนั้นเดินทางด้วยรถปรับอากาศสู่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา  รับประทานอาหารกลางวันเป็นเมนูอาหารไทย  ให้คณะฯได้พักผ่อนตามอัทธยาศัย

15.00 น. นำท่านไปชมเจาขัณฑีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบกับดาบสปัญจวัคคีย์ แล้วไปกราบสักการะธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์แล้วโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกของโลก จากนั้นไปสักการะพระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้า และเป็นมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วไปชมเสาหินพระเจ้าอโศก 

18.00 น. นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคา ชมคงคาราตรี ศูนย์วัฒนธรรมพราหมณ์-ฮินดู กับกองไฟที่ไม่เคยมอดดับมากว่า 4,000 ปี และพิธีมหาอารตีการบูชาเทพที่ยิ่งใหญ่ริมฝั่งคงคา 

20.00 น.  ถึงวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารไทย  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 รายละเอียดตารางการเดินทางพาไปแสวงบุญตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและเนปาล   จัดพาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของคณะผู้ร่วมเดินทาง

สนใจร่วมเดินทางไปแสวงบุญเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล พาเที่ยวโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสถานที่และพระพุทธประวัติ ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ   จะจัดทริปเดินทางในระหว่างเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์  โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่เดินทางไป  สามารถสอบถามรายละเอียดในการเดินทางได้ที่เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว