4 สังเวชนียสถาน อินเดีย

พาไปสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ

เส้นทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและเนปาลหรือชมพูทวีป นำชมและสักการะ 4 สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เคยได้เรียนรู้มาจากพุทธประวัติกันดีอยู่แล้ว คนที่นับถือพุทธศาสนาจากทั่วโลกควรซักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ไปถึงสถานที่เหล่านี้ ไปดูให้เห็นกับตาว่าสถานที่เหล่านี้ และเรื่องราวต่างๆ ของพระพุทธเจ้าล้วนมีอยู่จริง แต่นอกเหนืออื่นใดการไปถึงสถานที่เหล่านี้นอกจากจะได้รู้ได้เห็นแล้วยังเชื่อว่าจะได้เนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเองเลยทีเดียว

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

ธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา

สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน

โปรแกรมแสวงบุญตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้าในดินแดนพุทธภูมิ ณ ชมพูทวีป เป็นการเดินทางในประเทศอินเดียและเนปาล รวม 8 วัน 7 คืน การเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป

กำหนดการเดินทางในเส้นทางแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน นำชมและสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินชมพูทวีป จะเดินทางในระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์(โควิด-19) และมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทเศษ โดยราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามจำนวนผู้เดินทางและค่าบริการของสายการบิน หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมเดินทางไปด้วยสามารถติดต่อสอบถามและจองที่นั่งไว้ก่อนได้ที่ โทร. 084-625-9929

ตารางการเดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล

10 ธันวาคม 2565 : Bodh Gaya, Bihar

Pilgrims start arriving at Bodh Gaya’s Mahabodhi Temple complex (a UNESCO World Heritage Site) in the early morning. The complex contains several holy sites, including the Bodhi Tree under which, about 2,500 years ago, Prince Siddhartha of Lumbini (Nepal) gained enlightenment and became known as the Buddha, the main temple dating back to the 5th/6th century