จากกรุงเทพพาไปเที่ยวลาว 5วัน4คืน

นั่งรถไฟไปเที่ยวลาว 5 วัน 4 คืน

พาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟ EMU เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบางอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เมืองมรดกโลกที่มีเสน่ห์น่าหลงไหลในประเทศลาว 

พาเที่ยวกำแพงนครหลวงวียงจันทน์   หอพิพธิภัณฑ์พระแก้ว ชมวัดสีเมือง  สักการะพระธาตหุลวง กราบไหว้อนุสาวรียพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  วัดเชียงทอง พระราชวังเก่า  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  วัดวิชันราชและพระธาตุหมากโม นมัสการพระธาตุพูสี  ล่องเรือแม่น้ำโขง  ชมถ้้าติ่ง น้ำตกตาดกวางซี   และอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ พาเที่ยวเแบบสบายๆ กินอาหารอร่อย ได้สาระความรู้ นำเที่ยวโดยผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ชำนาญในเส้นทางและพื้นที่ท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมการเดินทางดังนี้

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ 1 เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ(กรงุเทพฯ)-สถานรีถไฟหนองคาย 

19.30 น.  คณะพร้อมกันที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ(กรุงเทพฯ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

20.25 น.   ออกเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 อีสานมรรคา ขบวนที่ 25 มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์

ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์

หอพระแก้ว ลาว

สถานีรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว

วันที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  - เวียงจันทน์  

08.00 น.  เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ซึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ เป็นที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย แล้วไปวัดสีเมือง เสาหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์   ไปสักการะพระธาตหุลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง (OTOP) ที่ร้านจินตะนา ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ 

16.00 น. ออกเดินทางสู่นครหลวงพระบาง ด้วยรถไฟ EMU ขบวนที่ C84 (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

18.00 น.  ถึงหลวงพระบาง  ขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วพาไปช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์ (Night Market) แล้วเข้าพักที่ SANCTUARY HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3        หลวงพระบาง- ล่องเรือแม่น้ำโขง - น้ำตกตาดกวางสี 

05.30 น.  ตื่นเช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระร่วมร้อยรูปในเมืองหลวงพระบาง  จากนั้นพาชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง  แล้วไปร้านกาแฟประชานิยม เลือกดื่มกาแฟและอื่นๆ ตามอัธยาศัย

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม แล้วไปชมวัดเชียงทองดูสิมหรือโบสถ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง  ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางที่อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวแล้วไปกราบบูชาพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว  ไปเที่ยวบ้านช่างไหที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลืองลือไปทั่วแล้วลงเรือไปเที่ยวในแม่น้ำโขง

เที่ยง รับประทานอาหารมื้อกลางวันบนเรือนำเที่ยว  ขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของคนสองฝั่งโขง 

บ่าย ไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นไปดูราตรีของชาวหลวงพระบางที่ราตรีเมืองซัว ดูการเต้นรำบาสะโล๊ฟ  หรือจะไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย  แล้วเข้าพักที่  SANCTUARY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  เที่ยวในหลวงพระบาง(ต่อ)  แล้วเดินทางกลับเวียงจันทน์เพื่อขึ้นรถไฟที่หนองคาย กลับกทม.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในที่พัก

08.00 น. ไปสักการะพระธาตุพสูี  แล้วไปชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ชมวัดวิชุนราช  พระธาตหุมาก บ้านผานม

 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

13.30 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยรถไฟ EMU  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ตักบาตรยามเช้า ในหลวงพระบาง

ลงเรือเที่ยวในแม่น้ำโขง สปป.ลาว

อาหารในเรือ เที่ยวหลวงพระบาง

เที่ยวในแม่น้ำโขง สปป.ลาว

15.30 น. ถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ แล้วขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่สะพานมิตรภาพลาว-ไทยพาไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี(ดิวตี้ฟรี) จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วกลับฝั่งไทยไปสถานีรถไฟหนองคายเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในเมืองหนองคาย

19.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2  อีสานมรรคา ขบวนที่ 26 หนองคายกรุงเทพฯ  

วันที่ 5 เดินทางกลับถึงกรุงเทพ 

05.50 น. ถึงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ จบโปรแกรมพาไปเที่ยวสปป.ลาว เวียงจันทน์และหลวงพระบางด้วยความประทับใจ 

ตารางการเดินทางพาเที่ยว สปป.ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เริ่มต้นเดินทางจาก กทม. และราคาค่าบริการ ในปี พ.ศ.  2565

หมายเหตุ 

1 นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันเดินทางกลับเมืองไทย

2 สนใจร่วมเดินทาง สามารถขอรายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929

โปรแกรมพาเที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ประเทศลาว 4 วัน 3 คืน  เน้นเดินทางสบายๆ เที่ยวสนุกในราคาไม่แพง มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

ราคาค่าบริการ เริ่มต้นที่ 15,790 บาท โดยสามารถเช็คราคาและรายละเอียดตารางการเดินทางในแต่ละเดือนได้ที่  เบอร์โทร. 0846259929 หรือ  Line ID : @rkatour (ชื่อไลน์มี @ ด้วย)

สอบถามและจองไปเที่ยว