เปิดหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 16)

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี, ทีมงานไทยสปีดโบ๊ท และภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในงานเรือสปีดโบ๊ท มีกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น 4 วัน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 25-28  พฤษภาคม 2567 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุง
และขับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

สอนซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือชั้นต้น 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยามีกำหนดการเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 25-28  พฤษภาคม 2567  ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อสำเร็จการอบรมครบทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567  มีกำหนดการอบรมทั้งหมดรียน 4 วัน ระหว่างวันที่ 25-28  พฤษภาคม 2567  ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 30 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567 โดยใช้เอกสารการสมัครเข้ารับการอบรมดังนี้

ค่าลงทะเบียนในเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น รุ่นที่ 16 มีค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท   รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม  และมีเสื้อรุ่นนักเรียนช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท ให้จำนวน 1 ตัว โดยขอสงวนสิทธิ์ในไซส์เสื้อรุ่นตามลำดับการจองที่มี ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 16 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567 และเรียนการขับเรือสปีดโบ๊ทในทะเลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้แก่ 

1 คุณยุทธภูมิ พงศ์ปริยวาที
2 คุณปภังกร สุวรรณวัฒน์
3 คุณศุภณัฐ ฤทธิพรพันธ์
4 คุณพรพิพัฒน์ โขมพัฒน์
5 คุณธาดา สู้ณรงค์

6 คุณวุฒิชัย   บุนนาค
7 คุณพงษ์เทพ สาเหล่
8 คุณสุริยา นาคสืบเกียรติ
9 คุณภัทรพล โขมพัฒน์ 

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือทั้งใบนายท้ายและใบช่างเครื่อง ชำระเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนสอบเพื่อรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนสอบและรับบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ประกอบด้วย  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ, ค่าธรรมเนียมใบนายท้ายและช่างเครื่องตามประเภทที่ขึ้นทะเบียน

เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือภาคทะเล ( เรียนเพิ่มอีก 1 วันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ) มีค่าลงทะเบียนเพิ่ม 10,000 บาท เป็นค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท,  ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ   รับจำกัดเพียง 6 ท่าน  

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียนฝึกขับเรือภาคทะเล ในวันที่  29 พฤษภาคม 2567

1 คุณเอกชัย จันทรนาคี  
2 คุณสุริยา นาคสืบเกียรติ

*** เฉพาะนักเรียนหลักสูตรช่างซ่อมเรือรุ่นที่ 1-15 สามารถเข้าร่วมโครงการ

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 16  ประจำปีการศึกษา 2567 ะหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567  รับจำกัดเพียง  30 ท่าน    สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน