เปิดอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ

เปิดอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ รุ่นที่ 15

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา , บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัด , Suphan Marine Boat และบริษัทในกลุ่มมารีน มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเรือสปีดโบ๊ท รวมทั้งขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือ และใบอนุญาตคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ (ใบช่างเครื่อง) โดยมีกำหนดการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

อบรมกฎหมายการใช้เรือ

สมรรถนะของหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตใช้เรือของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีดังนี้

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตใช้เรือของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีดังนี้

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ  จะได้รับ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ผู้ประสานงานหลักและร่วมพัฒนาหลักสูตร

Suphan Marine Boat

ผู้ประสานงานหลักในการจัดอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท  รุ่นที่ 15 อบรมที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี มีค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คนละ 5,000 บาท จำกัดผู้เข้ารับการอบรมเพียง 30 ท่านเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม ,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) และรูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 1 ใบ โดยให้จัดส่งไปที่ อาจารย์นฤเทพ  นิยมทอง วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2566 หรือมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 30 ท่าน

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในส่วนการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ   ประกอบด้วย  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ และค่าธรรมเนียมการสอบรับใบอนุญาตฯ

 เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือ เพิ่มวันเรียนอีก 1 วันในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2567) มีค่าลงทะเบียนเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทเพิ่มคนละ 7,000 บาท  

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืนยันการลงทะเบียนเข้าอบรมทำใบนายท้ายและช่างเครื่องเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 15 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 

1 คุณศุภฤกษ์ เดชสุวรรณ
2 คุณณพล      สุนทรเวช
3 คุณธีราภรณ์  สุนทรเวช
4 คุณไปท์        โมนยะกุล
5 คุณวิชัย         พรยิ่งเจริญ
6 ร.ต.ท. วิชัย    ฉันทกิจ
7 คุณภูมิธนพัฒ  สัมพันธุ์สิทธิ์
8 คุณคะเชน      เผ่าพันธุ์ดี
9 คุณชิตวร        ลีละผลิน
10 คุณวัชพล     จาดศรี
11 คุณวสุธา       พรรณาภพ
12 คุณภูริทัศน์    ชัยศร
13 คุณธนวรา      ทองล้วน

 14  คุณทวีศักดิ์          ควรประดิษฐ์
15 คุณสุรพล             แสงศิริฉาย
16 คุณชยารัตน์         ฤกษ์หร่าย
17 คุณยศ                วชิรพรพงศา
18 คุณณัฐศักดิ์        อนันต์จินดา
19 คุณอัครวินท์        อนันต์จินดา
20 คุณศิโยน            ปริยวิชญภักดี
21 คุณเอกชัย           จันทรนาคี
22 คุณสุรเชษฐ์         เมืองสว่าง
23 คุณกันตพัฒน์      ศรีฉันทะมิตร
24 คุณไชยวัฒน์        ถิ่นวิไล
25 คุณษณกร           บุญจิราพล
26 คุณจงวิวัฒน์        ตันติศยานันท์
27 คุณรังสรรค์           เจริญพร