เปิดอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ

เปิดอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ รุ่นที่ 15

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา , บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัด , Suphan Marine Boat และบริษัทในกลุ่มมารีน มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเรือสปีดโบ๊ท รวมทั้งขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือ และใบอนุญาตคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ (ใบช่างเครื่อง) โดยมีกำหนดการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

อบรมกฎหมายการใช้เรือ

สมรรถนะของหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตใช้เรือของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีดังนี้

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทเพื่อรับใบอนุญาตใช้เรือของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีดังนี้

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรขึ้นทะเบียนทำใบนายท้ายและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ  จะได้รับ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ผู้ประสานงานหลักและร่วมพัฒนาหลักสูตร

Suphan Marine Boat

ผู้ประสานงานหลักในการจัดอบรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท  รุ่นที่ 15 อบรมที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี มีค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คนละ 5,000 บาท จำกัดผู้เข้ารับการอบรมเพียง 30 ท่านเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม ,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) และรูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 1 ใบ โดยให้จัดส่งไปที่ อาจารย์นฤเทพ  นิยมทอง วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2566 หรือมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบ 30 ท่าน

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในส่วนการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ   ประกอบด้วย  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ และค่าธรรมเนียมการสอบรับใบอนุญาตฯ

 เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือ เพิ่มวันเรียนอีก 1 วันในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2567) มีค่าลงทะเบียนเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทเพิ่มคนละ 7,000 บาท  

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929