เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท(ขั้นเทคนิค)

เปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท(ขั้นเทคนิค)

วิทยาลัยการอาชีพไชยาร่วมกับร้อยเกาะแอดเวนเจอร์และภาคีเครือข่าย มีกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น EEC ช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น(พื้นฐานการซ่อมบำรุงและดูและเรือสปีดโบ๊ท) ได้พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทโดยเฉพาะ

กำหนดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิค ปี พ.ศ. 2566 มีชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 60 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการ

 • เรียนภาคทฤษฎีในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์จำนวน 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนระบบออนไลน์วันละ 3 ชั่วโมง รวม 10 วัน (เข้าดูข้อมูลการสอนซ้ำได้ตลอดหลักสูตร) ระหว่างวันที่ 7-12 และ 18-21 เมษายน 2566

 • ฝึกปฏิบัติการที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัตวันละ 6 ชั่วโมง และทบทวนความรู้อีกวันละ 1 ชั่วโมง รวมวันละ 7 ชั่วโมง 5 วัน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นหรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านมาตรฐานทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อผู้เข้ารับการอบรมสำเร็จการอบรมจะได้รับ

 • ประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ ช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท(ชั้นเทคนิค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเป็นช่างว่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

 • สำหรับผู้ที่ถือใบนายท้ายเรือชั้น 2 ครบ 1 ปี จะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนายท้ายเรือชั้น 1

 • สำหรับผู้ที่ถือใบคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2 ครบ 2 ปี จะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 1

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิค

 • ประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น(หรือเทียบเท่า)

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว , สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ

 • ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารระหว่างการอบรม โดยมีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้บริการในระหว่างวันที่มีการฝึกภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา) โดยให้แบ่งชำระค่าลงทะเบียนได้ ดังนี้

 1. ชำระในวันสมัคร จำนวน 3,000 บาท

 2. ชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,000 บาท

 3. ชำระในวันที่ 24 เมษายน 2566 จำนวน 4,000 บาท(วันเริ่มต้นฝึกภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา)

ตารางการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิค ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา (ตารางอบรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการสอนในแต่ละวัน)

ภาคทฤษฎี จำนวน 30 ชั่วโมง จะใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-12 และ 18-21 เมษายน 2566 เวลา 18.00-20.00 น. รวม 10 วัน

วันที่ 7 เมษายน 2566 แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และความรู้ขั้นเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

วันที่ 8 เมษายน 2566 มาตรฐานของเหลวต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

วันที่ 9 เมษายน 2566 วิชาการเรือ : การดูแลบำรุงรักษาเรือและการใช้เรือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 เมษายน 2566 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เรือ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เครื่องยนต์เรือ YAMAHA , SUZUKI HONDA และ MERCURY

วันที่ 12 เมษายน 2566 ระบบเกียร์ของเครื่องยนต์เรือ YAMAHA และ SUZUKI

วันที่ 18 เมษายน 2566 ระบบเกียร์ของเครื่องยนต์เรือ HONDA และ MERCURY

วันที่ 19 เมษายน 2566 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์เรือ YAMAHA และ SUZUKI

วันที่ 20 เมษายน 2566 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์เรือ HONDA และ MERCURY

วันที่ 21 เมษายน 2566 การวางแผนซ่อมบำรุงเบื้องต้นสำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 และ 4 จังหวะ

ภาคฝึกปฏิบัติ จำนวน 30 ชั่วโมง จะเรียนวันละ 6 ชั่วโมง และมีการทบทวนความรู้อีก 1 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมงต่อวัน รวม 5 วัน (35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. รวม 5 วัน ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีตารางการฝึกภาคปฏิบัติดังนี้

วันที่ 24 เมษายน 2566 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือทั้ง 2 และ 4 จังหวะ , การเปลี่ยนยางพัดน้ำและคาบูเรเตอร์

วันที่ 25 เมษายน 2566 การถอดประกอบเครื่องยนต์เรือทั้ง YAMAHA , SUZUKI HONDA และ MERCURY

วันที่ 26 เมษายน 2566 การถอดประกอบเเกียร์ของครื่องยนต์เรือทั้ง YAMAHA , SUZUKI HONDA และ MERCURY

วันที่ 27เมษายน 2566 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์เรือทั้ง YAMAHA , SUZUKI HONDA และ MERCURY

วันที่ 28 เมษายน 2566 ช่วงเช้าวิชาการเรือ ( เงื่อน เชือก สมอ ) การทำแผนค่าใช้จ่ายและหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท
วันที่ 28 เมษายน 2566 ช่วงบ่ายสอบภาคปฏิบัติในการถอดประกอบเครื่องยนต์เรือ และพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตร

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิค ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 มกราคม 2566 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่โทร. 0846259929

เงื่อนไขการอบรม ต้องมีผู้เข้ารับการอบรมระหว่าง 15-20 คนต่อรุ่น จึงจะสามารถขออนุมัติเปิดหลักสูตรได้