เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 16

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 16

วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัดและภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในเรือสปีดโบ๊ท กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะมีเรือสปีดโบ๊ท ,เจ้าของเรือสปีดโบ๊ท และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท(ชั้นต้น) รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567  ใช้เวลาในการเรียน  4 วัน  โดยผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับ

เรียนซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

เรียนขับเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรสอนซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

สอนการดูแลรักษาเรือสปีดโบ๊ท

 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น  รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567  เรียน 4 วัน ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ดังนี้

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 30 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยใช้เอกสารการสมัครเข้ารับการอบรมดังนี้

ค่าลงทะเบียนในเข้ารับการอบรม  คนละ 8,000 บาท   (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม และเสื้อประจำหลักสูตร จำนวน 1 ตัว  )

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ ชำระเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนสอบเพื่อรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ  

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนสอบและรับบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ประกอบด้วย  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ, ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบนายท้ายและช่างเครื่อง

 ผู้ที่สนใจเรียนขับเรือภาคทะเล (เพิ่มวันเรียนอีก 1 วัน) มีค่าลงทะเบียนเพิ่ม 10,000 บาท เป็นค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท,  ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ  ในวันเรียนขับเรือ) รับจำกัดเพียง 8 ท่าน โดยจำกัดผู้รับการฝึก 4 ท่าน/เรือสปีดโบ๊ท 1 ลำ  

 เปิดรับสมัครช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 16 ตั้งแต่ รับจำกัดเพียง  30 ท่าน   สนใจสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน