เปิดรับสมัครหลักสูตรซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครหลักสูตรซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565

บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรือสปีดโบ๊ท ได้จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทและขับเรือสปีดโบ๊ท เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกาศนียบัตรเป็นช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อใช้นการประกอบวิชาชีพ และรับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ทซึ่งประกอบด้วยใบนายท้ายเรือและช่างเครื่องประจำเรือจากสำนักงานเจ้าท่าเพื่อให้สามารถใช้เรือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท

อบรมซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท

อบรมเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

หลักสูตรการใช้เรือสปีดโบ๊ท

ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือและขับเรือสปีดโบ๊ทไปแล้ว 11 รุ่น ได้รับความสนใจจากผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ททั่วไปและคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทเป็นจำนวนมาก ซึ่งปกติจะเปิดสอนปีการศึกษาละ 1 รุ่นเท่านั้น แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ในปีการศึกษา 2565 จึงมีการเปิดรุ่นพิเศษจัดอบรมรุ่นที่ 12 ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเรียนภายนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่โทร. 084-625-9929

รายละเอียดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงและขับเรือเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี , บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด , บริษัททีแอนด์เอสมารีนเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (CEC) หลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ท เรียน 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม  2565  ( และ+ 1 วันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทในทะเล ในวันที่  6 ธันวาคม 2565)  เพื่อรับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท (ใบนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรยนต์เรือ ชั้น2)

มีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

รายละเอียดตารางการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ท เพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ รุ่นที่ 12

การอบรมวันที่  2 ธันวาคม 2565

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสาร
09.00-10.00 น.  พิธีเปิดการอบรม
10.00-12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ท
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานของ Lubricant , น้ำยาและอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือ
16.00-17.00 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

การอบรมวันที่ 3 ธันวาคม 2565

09.00-10.00 น.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัยทางน้ำ
10.00-11.00 น.  ความรู้เรื่องแบตเตอรี่เรือและการบำรุงรักษา
11.00-12.00 น.  วิชาสายไฟและโค๊ดสีของสายไฟในเรือ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
15.00-16.00 น. สอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ (นายท้ายเรือเดินทะเลชั้น 2 และคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2) โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
16.00-18.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อป การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ชุด Coilจุดระเบิด และ ชุดชาร์จไฟ 

การอบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2565

08.00-09.00 น. การทำตารางบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
09.00-10.00 น. วิชาหัวเทียนเครื่องยนต์เรือ
10.00-12.00 น. ภาคปฏิบัติเวิร์คช็อปเวิร์คช็อปการเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ , การซ่อมบำรุงและล้างคาบูเรเตอร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.  การใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบปัญหาของเครื่องยนต์
14.00-18.00 น. เวิร์คช็อปการใช้เครื่องมือวัด , การเปลี่ยนยางพัดน้ำ , การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ , การเปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ 

การอบรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565 

08.00-09.00 น. วิชาใบจักรเรือ
09.00-10.30 น. วิชาชุดคอยล์จุดระเบิด , ชุดชาร์จไฟ
10.30-12.00 น.  การสั่งอะไหล่เครื่องยนต์เรือจาก Part Catalog 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. วิชาแผนที่การเดินเรือ และการคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง
15.00-16.00 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม


หมายเหตุ ตารางการอบรมและเนื้อหาการอบรมของทั้ง 4 วัน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการเรียนการสอน

การฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเลวันที่  6 ธันวาคม  2565 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนขับเรือ รับจำกัด ไม่เกิน 5 ท่าน)

09.00-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล : การตรวจเรือก่อนใช้งาน , การนำเรือสปีดโบ๊ทลงน้ำ , การนำเรือออกจากท่า , การนำเรือเทียบท่า
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน (ในเรือ)
13.00-16.00 น.  การนำเรือเดินทางในทะเล  : การนำเรือบนแนวร่องคลื่นเพื่อลดแรงกระแทก , ปัญหาอุปสรรคในการเดินเรือและแนวทางแก้ไข , การนำเรือขึ้นจากน้ำ
16.00 น. จบการฝึกปฏิบัติการเดินเรือในทะเล

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อขอรับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 12

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม และ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 1 ใบ โดยให้จัดส่งไปที่ คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170  โทร.084-625-9929 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2565

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรม ทั้ง 4 วัน ) คนละ 6,000 บาท โดยให้ชำระค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 450-020-0177 พร้อมแจ้งรายละเอียดและส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไป ที่  Line ID : โทร 084-625-9929

หลักฐานและค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียนและสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับเรือ

เฉพาะผู้ที่สอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและคนคุมเครื่องจักรเรือ  มีค่าลงทะเบียน  1,000 บาท (เป็นค่ารับรองเอกสาร , ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ , ค่าธรรมเนียมการสอบและรับใบอนุญาตขับเรือและคุมเครื่องยนต์เรือ, และค่าจัดส่งใบอนุญาตฯ)

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนสอบและรับบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ท ประกอบด้วย  ใบสมัครเข้ารับการอบรม และ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) , รูปถ่าย 2 นิ้ว รายการละ 6 ใบ

เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนขับเรือในทะเล วันที่  16 พฤษภาคม 2565  มีค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (ค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท ค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างการเรียนฝึกขับเรือ)

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท และรับใบอนุญาตขับเรือ (ใบนายท้ายเรือ+ใบคนคุมเครื่องจักรเรือ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565 รับจำกัดเพียง 30 ท่าน   ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929 หรือ Line ID : 0846259929

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยืนยัน ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรซ่อมเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 12 

1 คุณอธิวัฒน์ แสงส้ม 
2 คุณนิพนธ์ มีชัย
3 คุณเอกรินทร์ กาญจนนิยม
4 คุณสักกเชษฐ์ สุวรรณวัฒนะ 
5 คุณดำเกิง นุตเจริญ
6 คุณวณิชยา ทิพย์ชิต
7 คุณณัฐวุฒิ เชื้อดี 
8 คุณอดิศักดิ์​ อิสสระ​ 
9 คุณณัฐพงค์ บุญชูวงศ์
10 คุณณัฎฐชัย กาชัย

11 คุณวิชัย แสงอุทัย
12 คุณณรงค์วิทย์ จันทร์พันธุ์
13 คุณนฤบดี วุ่นคง
14 คุณชาญศิลป์ ด่านรุจิรานนท์
15 คุณธนบดี วุ่นคง