อบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13

อบรมหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ระยะสั้นรุ่นที่ 13 

หลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 13 อบรมไปแล้วเมื่อ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างทีมงานไทยสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือสปีดโบ๊ทที่จับมือกันพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพไชยาและบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ได้จัดอบรมเป็นหลักสูตรการซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทเบื้องต้นให้นักศึกษาหลักสูตรช่างยนต์ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1 (โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์)   

หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น ปกติจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลงเวิร์คช็อปที่วิทยาลัยการอาชีพไชยารวม 4 วัน และต้องมีการฝึกการเดินเรือและการแก้ไขปัญหาภาคทะเลอีก 1 วันที่บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ รวม 5 วัน แต่เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 13 ทั้งหมดมีพื้นฐานช่างยนต์มาพอสมควรแล้ว จึงได้ปรับลดการเรียนการสอนเหลือเพียง 3 วัน โดยมีวิทยากรหลักในการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นในรุ่นที่ 13 ได้แก่

พลเรีอตรี นันทพล มาลารัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต ผบ.ฐานทัพเรือพังงา

นายฏนตกาญ  ทองมูล
Thai Speedboat

นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

นายนฤเทพ  นิยมทอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ด้วยนักเรียนรุ่นหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท(ชั้นต้น)รุ่นที่ 13  เป็นนักศึกษาช่างยนต์ชั้น ปวช.ปีที่3 ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ในระดับพื้นฐานมาแล้ว จึงได้ปรับลดโครงสร้างเนื้อหาการอบรมจากนักศึกษารุ่นอื่นๆ เหลือเพียง 3 วัน โดยมีเนื้อหาการอบรมหลักๆ ในแต่ละวัน  ดังนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เรือ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในเรือ และเรียนรู้ข้อแตกต่างในการใช้งานและการซ่อมบำรุงระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้บนบกและเครื่องยนต์ที่ใช้ในทะเลโดยเฉพาะเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

อบรมพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ

ทำความรู้จักเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

ทำความรู้จักเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

ทำความรู้จักเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
ภาคเช้า เรียนทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการบังคับเรือ ความปลอดภัยในการทำงานในทะเล เรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขอุปสรรคที่ต้องเจอบ่อยเมื่อทำงานในทะเล  
ภาคบ่าย เวิร์คช็อปการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทขั้นพื้นฐาน  

เรียนรู้วิธีการใช้เสื้อชูชีพ

เรียนเงื่อนเชือกสำหรับการใช้เรือ

ฝึกปฏิบัติภาคทะเล

ทักษะเบื้องต้นในการใช้เรือสปีดโบ๊ท

พื้นฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

พื้นฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

พื้นฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

พื้นฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเช้า เรียนรู้วิชาการเรือ การใช้แผนที่เดินเรือ การคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง
ภาคบ่าย การแก้ปัญหาฉุกเฉินกลางทะเลเพื่อนำเรือสปีดโบ๊ทกลับเข้าฝั่ง , พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา


วิชาแผนที่เรือ

เวิร์คช็อปวิชาการเรือ

เวิร์คช็อปการใช้วงจรรีเลย์

พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการอบรม

สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท และเรียนขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รับใบอนุญาตขับเรือสปีดโบ๊ททั้งใบนายท้ายและช่างเครื่องประจำเรือ  คาดว่าจะเปิดอบรมในระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 จำกัด ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ

สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นเรียน 4 วัน และอบรมการขับเรือสปีดโบ๊ท 1 วัน  ได้ที่โทร. 084-625-9929