สรุปการอบรมหลักสูตรซ่อมและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14

สรุปผลการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 14

การจัดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและขับเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14 ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้จัดอบรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 27 คน มาจากหลากหลายพื้นที่ โดยผู้ที่เข้าอบรมได้แก่ คนที่สนใจในเรือสปีดโบ๊ท, บุคคลากรที่ทำงานในธุรกิจเรือสปีดโบ๊ท,  เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ทำงานเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท รวมถึงเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทที่อยากใช้เรือได้อย่างถูกต้องและสามารถบำรุงรักษาเรือเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยมีวิทยากรหลักที่มาเป็นอาจารย์สอนดังนี้

พลเรือตรีนันทพล มาลารัตน์

นายศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

นายฏนตกาญ ทองมูล
บจ. ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย)
ซูซูกิมารีน สุพรรณบุรี

นายนฤเทพ นิยมทอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีทโบ๊ท จำกัด (ภูเก็ต)

คุณกรวิการ์ วัฒนานุพันธ์
บริษัท สะปำมารีน จำกัด

คุณณัฐพัชร์ จิวศิริตระกูล
ซูซูกิมารีน สุพรรณบุรี

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักเทคนิคในการใช้เรือสปีดโบ๊ทอย่างถูกวิธี , รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ , เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของเครื่องยนต์เรือและการบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทในส่วนที่ต้องดูแลตามรอบชั่วโมงการใช้งาน , เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำ , การใช้เครื่องดับเพลิงในเรือ , การใช้แผนที่และเข็มทิศในการเดินเรือ , การคำนวณปริมาณเชื้อเพลิง, การสอบและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือทั้งใบนายท้ายเรือและใบช่างเครื่องประจำเรือ

ทฤษฎีในการซ่อมบำรุงเรือ 

วิชาแผนที่เรือ

ปฏิบัติจริงในการซ่อมเครื่องยนต์เรือ

ฝึกเปลี่ยนชุดเกียร์และยางพัดน้ำ

ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา นอกจากจะเป็นที่สนใจของผู้ที่ใช้เรือสปีดโบ๊ทแล้ว ทุกรอบที่จัดอบรมจะมีสื่อมวลชนให้ความสำคัญและให้ความสนใจนำไปเผยแพระประชาสัมพันธ์ต่อทุกครั้ง เพราะถือเป็นกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพในสาขาที่ขาดแคลนป้อนตลาดแรงงานโดยตรง  ในการอบรมครั้งนี้ก็เช่นกัน มีสื่อมวลชนจากรายการทีวีหลักมาทำข่าวด้วย จึงได้ถือโอกาสนำไปดูรูปแบบและความพร้อมในการเรียนการสอนหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทของวิทยาลัยการอาชีพไชยา

อุปกรณ์การเรียนที่นำมาฝึกสอน

อุปกรณ์การเรียนที่นำมาฝึกสอน

อุปกรณ์การเรียนซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

เรียนซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

เมื่อเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพไชยาครบ 4 วัน ได้มีมีการสอนพิเศษให้ผู้ที่สนใจเรียนขับเรือสปีดโบ๊ทสำหรับคนที่ยังขับเรือไม่เป็นต่อในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เน้นสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักเงื่อนเชือกที่จำเป็นในการใช้เรือ, การนำเรือออกจากท่าและเข้าเทียบจอดในท่าเรืออย่างปลอดภัย, รวมถึงรู้จักการนำเรือวิ่งในทะเลในภาวะที่ทะเลมีคลื่นลมอย่างปลอดภัย

ในการอบรมช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทรุ่นที่ 14  ผู้เข้าอบรมทุกท่านก็สามารถสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตรได้รับใบอนุญาตและใบประกาศนียบัตรดังนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ 15 สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่โทร. 084-625-9929

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน