เที่ยวพม่าใต้ วันที่3

วันที่สาม ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้  มะริด – ด่านสิงขร

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารมื้อที่ 6)

08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านชม ตลาดสดยามเช้าของเมืองมะริดท่ามกลางบรรยากาศอันแสนคึกคักของตลาด จากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (อาหารมื้อที่ 7)

บ่าย เดินทางถึงด่านสิงขร นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง กลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ราคาค่าบริการรวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการจาก ด่านสิงขร-ตะนาวศรี-ด่านสิงขร
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
3. ค่าอาหารจำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า
5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
6
. ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

โปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี  3 วัน 2 คืน

* พักโรงแรม โกลเด้น สกาย Golden Sky Hotel ราคาแนะนำท่านละ 7,900 บาท

* พักโรงแรม แกรนด์เจด  Hotel Grand Jade ราคาแนะนำท่านละ 8,900 บาท

* พักโรงแรม เพิร์ล ลากูน่า รีสอร์ต (Pearl Laguna Resort) มะริด พม่า  ราคาแนะนำท่านละ 9,500 บาท

** หมายเหตุ ราคาการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับจำนวนคณะผู้เดินทาง จุดนัดพบ และช่วงเทศกาล** 


  • เที่ยวมะริด8.jpg
    วันที่ 1 ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – ตะนาวศรี 08.00 น. พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำท่านผ่านพิธี ตม. แล้วขึ้นรถตู้ท้องถิ่นซึ่งกว้างขวาง นั่งสบาย มุ่งสู่เมืองมะร...

  • เที่ยวมะริด22.jpg
    วันที่สอง ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ วัดพระนอน-ตลาดเซจี- อู่ต่อเรือ-บ่อกุ้งมังกร-ร้านไข่มุก- เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ 07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโร...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 250,068
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0