เที่ยวพม่าใต้ วันที่2

วันที่สอง ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้  วัดพระนอน-ตลาดเซจี- อู่ต่อเรือ-บ่อกุ้งมังกร-ร้านไข่มุก- เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารมื้อที่ 3 : บุฟเฟ่ต์)

08.00 น. นำท่านไปยัง ตลาดเซจี (ZayGyi) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะริด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝาก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะริดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก

09.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดปอดอมู ตามตำนานกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยเทวดาภายหลังพระอรหันต์จำนวน 6 รูป ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับพระเกศาจำนวน 6 เส้นจากพระพุทธองค์เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในเจดีย์ ณ ดินแดนที่พระพุทธศาสนาจะมีอายุยาวนานถึง 5,000 ปี หลังจากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว พระอรหันต์จำนวน 6 รูปนั้นได้เดินทางมาถึงเขตตะนาวศรีและได้ให้เทวดาองค์หนึ่งสร้างเจดีย์ปอดอมูขึ้นพร้อมประดิษฐานพระเกศาธาตุจำนวน 1 เส้นไว้ในเจดีย์แห่งนี้ ส่วนที่เหลือก็นำไปประดิษฐานไว้ยังเจดีย์อื่นๆ ทั่วเขตตะนาวศรี

จากนั้น นำท่านสักการะ เจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2008 โดยจำลองมาจากองค์มหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่ มีภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ไว้รอบทิศ

10.00 น. นำชม ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองมะริด ปัจจุบันพม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 ของโลก

จากนั้น นำท่านไปชม อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมประมงของเมืองมะริดอยู่ใกล้กับ สะพานจ้วยกู้ ซึ่งเป็นสะพานเหล็กที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศพม่า ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำตะนาวศรี และเจดีย์ลูกโลก World Pagoda

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (อาหารมื้อที่ 4)

บ่าย นำท่านเดินทางไปสักการะองค์พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บนเกาะปาเตท (Pa Htet) ใกล้กับเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) พระนอนของวัดนี้มีความยาว 144 ศอก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2498 ภายในองค์พระพุทธรูปแบ่งเป็นห้องๆ แสดงพุทธประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า 

จากนั้นนำชม บ่อกุ้งมังกร ชมการเลี้ยงกุ้งมังกรและกั้งสดๆ จากท้องทะเลอันดามัน ก่อนถูกส่งไปขายที่เมืองไทยและย่างกุ้ง แล้วไปชมร้านไข่มุกชื่อดังของเมืองมะริด ให้ท่านได้เลือกชมและซื้ออัญมณีแห่งสายน้ำคุณภาพดีเป็นสินค้าส่งออกขายประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วไปชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ให้ได้ศึกษาวิธีการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศของถนนริมทะเลอันดามัน (Strand Road) ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมเดินชม ห้างสรรพสินค้า Myeik Shopping Center ซึ่งเป็นห้างสมัยใหม่ริมทะเลอันดามัน

เย็น นำท่านไปนมัสการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein DawGyi) ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมะริด ตั้งอยู่บนยอดเขา มีพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยประดิษฐานไว้ในโบสถ์ด้วย คาดว่าน่าจะก่อสร้างในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่ากันว่าคนไทยนิยมสร้างโบสถ์ส่วนคนพม่านิยมสร้างเจดีย์ บนเจดีย์แห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริดได้ครบ 360 องศา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (อาหารมื้อที่ 5) มีเมนูพิเศษ: กุ้งมังกร  หลังรับประทานอาหารและสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับโรงแรมให้พักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี  3 วัน 2 คืน

* พักโรงแรม โกลเด้น สกาย Golden Sky Hotel ราคาแนะนำท่านละ 7,900 บาท

* พักโรงแรม แกรนด์เจด  Hotel Grand Jade ราคาแนะนำท่านละ 8,900 บาท

* พักโรงแรม เพิร์ล ลากูน่า รีสอร์ต (Pearl Laguna Resort) มะริด พม่า  ราคาแนะนำท่านละ 9,500 บาท

** หมายเหตุ ราคาการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับจำนวนคณะผู้เดินทาง จุดนัดพบ และช่วงเทศกาล** 


  • เที่ยวมะริด8.jpg
    วันที่ 1 ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ ด่านสิงขร – ตะนาวศรี 08.00 น. พบคณะที่ ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำท่านผ่านพิธี ตม. แล้วขึ้นรถตู้ท้องถิ่นซึ่งกว้างขวาง นั่งสบาย มุ่งสู่เมืองมะร...

  • เที่ยวมะริด18.jpg
    วันที่สาม ของโปรแกรมทัวร์พม่าตอนใต้ มะริด – ด่านสิงขร 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารมื้อที่ 6) 08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านชม ตลาดสดยามเช้าของเม...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 250,069
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0