สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล

หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย  มีผู้รู้กล่าวไว้ชวนให้คิดว่า

๑. เพราะอินเดียเป็นแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา หากเปรียบดั่งการปลูกต้นไม้  ก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ต้นที่รากต้นไม้นั้นจึงจะเจริญงอกงาม การไปบำเพ็ญบุญสั่งสมบารมี ถ้าจะให้มีพลังอย่างเต็มที่ ก็ต้องไปยังแผ่นดินอินเดีย อันเป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนานั่นเอง

๒. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในอดีตระหว่างบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้อาศัยการบำเพ็ญบารมีในแผ่นดินชมพูทวีปแห่งนี้ การเดินทางไปที่อินเดียจึงเท่ากับว่าเป็นการได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย จะได้มีโอกาสสัมผัสถึงบรรยากาศการบำเพ็ญบารมีตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ด้วยตนเอง

๓. พระสงฆ์สาวกแสดงธรรมกถาให้ชาวพุทธได้ฟัง ทั้งเรื่องพระพุทธศาสนาและพระพุทธประวัติ ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอินเดียทั้งสิ้น 

การไปไหว้พระที่ประเทศอินเดียจึงได้ประสบการณ์ ๔ อย่าง คือ

๑. ได้ไปถึงสถานที่จริง ได้เห็นสถานที่จริงๆ กับตาตนเอง ส่วนในเมืองไทยแม้จะมีพุทธสถานก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สร้างจำลองขึ้นมาทั้งสิ้น

๒. ได้ยินกับหู  คือได้ไปฟังเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ณ สถานที่จริง ดุจได้ย้อนเวลากลับไปในห้วงเวลาแห่งอดีตครั้งพุทธสมัย

๓. ได้ดูกับตา  ได้ไปกราบไหว้และมองเห็นสถานที่จริงด้วยตาตัวเอง ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ด้วยความลึกซึ้งจริง ๆ

๔. ได้สัมผัสความรู้สึกที่เกิดจากภายในจิตของตนเอง  เกิดความอิ่มเอิบ เกิดปีติ มีน้ำตาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้สึกจากภายใน ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้มาสัมผัสด้วยใจตนเอง ณ สถานที่จริงๆ เท่านั้น

ที่สำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระในมหาปรินิพพานสูตร อันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า 

“ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน ๔ สถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่านี้แล้ว หากมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์”

เป็นพระพุทธดำรัสตรัสถึงพุทธศาสนิกชนผู้ระลึกถึงพระองค์ในภายหลังการเสด็จปรินิพพาน ได้เดินทางไปกราบสักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 หากมาด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ย่อมมีสุคติ คือ โลกสวรรค์เป็นโลกเบื้องหน้า เท่ากับว่าท่านที่เดินทางมาไหว้พระที่อินเดีย ได้สร้างหลักประกันให้กับตนคือ การประกันด้วยโลกสวรรค์เป็นภพเบื้องหน้าไว้ในจิตใจตนเองนั่นเอง

ซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้เดินทางไปแสวงบุญยัง สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ที่ประเทศเนปาล ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป้นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัจจัย 5 อย่างคือ 

๑. มีศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีและมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย จนระดับจิตศรัทธาหนุนนำให้อยากไปถึงที่อินเดีย

๒. มีทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเดินทาง ซึ่งมากพอสมควร

๓. มีเวลา คือสามารถจัดเวลา สามารถหาช่วงว่างของธุรกิจหน้าที่การงาน อย่างน้อย 7-8 วัน เพื่อเดินทางไปอินเดีย

๔. มีสุขภาพดี มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ที่จะต้องเดินทางไกล

๕. มีผู้นำและจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อความสะดวก โดยเฉพาะการสื่อสารกับเจ้าของประเทศตลอดเส้นทางการเดินทาง และพิธีการการผ่านด่านเข้าออกประเทศทั้งอินเดียและเนปาล รวมถึงชองทางเข้าและออกจากประเทศไทย

ดังนั้นผู้ที่มีโอกาสมีความพร้อมในปัจจัยทั้ง 5 ข้างต้น จึงไม่ควรรีรอที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย และไปสักการะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในประเทศเนปาล อย่างน้อยซักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่มีโอกาสได้มาเกิดและนับถือพุทธศาสนา

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 


โดยมีโปรแกรมตัวอย่างแนะนำ
ในการเดินทางไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบลและตามรอยเส้นทางจาริกของพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รวม 8 วัน 7 คืน ดังนี้ 


 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  วันที่ 1 ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - พาราณสี - เจาขัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสี08.30 น. นัดพบที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิ...

 • พุทธคยา13.jpg
  วันที่ 2 เดินทางแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - วัดไทยมคธ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแบบอาหารไทยในวัดไทยพาราณสี (มื้อที่3) 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งห...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย4.jpg
  วันที่ 3 ทริปแสวงบุญอินเดีย - เนปาล พาไป เขาคิชกูฏ มหาวิทยาลัยนาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมนูข้าวต้มแบบไทย (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงราช...

 • สาลวโนทยาน14.jpg
  วันที่ 4 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - สาลวโนทยาน -มกุฏพันธนเจดีย์ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้มเมนูอาหารไทยที่ในวัดไทยไวสาลี(มื้อที่9) 07.00 น. ...

 • สวนลุมพินี7.jpg
  วันที่ 5 เดินทางสู่ประเทศเนปาล สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า 06.00 น.เช็คเอาท์ ออกเดินทางจากโรงแรมBhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเมนูอินเดีย ณ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  วันที่ 6 เดินทางกลับเข้าอินเดีย - วัดพระเชตวันมหาวิหาร 06.00 น. รับประทานอาหารในHotel AAKASH INTERNATIONAL(มื้อที่ 15) 07.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ประเทศอินเดียผ่านทางด่านโสเนา...

 • ของฝาก1205.jpg
  วันที่ 7 เดินทางกลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทย และซื้อของที่ระลึก-ของฝาก การเดินทางวันนี้มุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีเพื่อรอขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้น 07...

 • วัดศรีลังกา1307.jpg
  วันที่8 โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล วัดศรีลังกา - วัดไทยสารนาถ - พิพิธภัณฑ์เมืองพาราณสี โปรแกรมวันนี้เป็นวันเดินทางกลับเมืองไทย ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เก...

 • กลับจากอินเดีย1302.jpg
  คำแนะนำในการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล สำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียแนะนำว่าใช้บริการของบริษัทผู้นำเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะสะดวกที่สุด ทั้งในเรื่องการทำเอกสารผ...
Visitors: 257,033
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0