ต้นโพธิ์พระอานนท์

ต้นโพธิ์พระอานนท์

จากอรรถกถากาลิงคชาดก พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์  ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาลิงฺโค จกฺกวตฺติ 

โดยมีที่มาดังนี้ว่า  ครั้นสมัยพุทธกาลที่วัดเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีได้สร้างเพื่อถวายแก่พระพุทธเจ้า (เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษามากที่สุดรวม 19 พรรษา ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทอื่นๆ เพื่อโปรดสัตว์ แต่ชาวกรุงสาวัตถีต่างก็ยังนำของหอมและดอกไม้มาเป็นเครื่องบูชาพระพุทธองค์อยู่เสมอ เมื่อไม่เจอพระพุทธเจ้าก็นำสิ่งสักการะเหล่านั้นไปวางไว้ที่ประตูพระคันธกุฎี กุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้า เมื่อความทราบถึงท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี จึงได้ปรึกษากับพระอานนท์เรื่องที่วัดเชตวันมหาวิหารไม่มีสิ่งบูชาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ไม่อยู่ จึงขอรบกวนให้พระอานนท์ช่วยทูลถามเรื่องนี้กับพระตถาคต 

เมื่อมีโอกาสเหมาะสม พระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เจดีย์มีกี่อย่าง พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบพระอานนทืว่า เจดีย์มี 3 อย่างคือ ธาตุเจดีย์๑  ปริโภคเจดีย์๑  และอุทเทสิกเจดีย์ ๑.  พระอานนท์ได้ทูลถามต่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จจาริกไป ข้าพระองค์อาจจะกระทำเจดีย์ได้หรือไม่ พระศาสดาตรัสตอบพระอานนท์ ดังนี้ว่า ธาตุเจดีย์ไม่อาจทำได้ เพราะธาตุเจดีย์นั้น จะมีได้ในกาลที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว สำหรับอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีวัตถุปรากฏ เป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้น ต้นมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้  ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม ปรินิพพานแล้วก็ตาม เป็นเจดีย์ได้เหมือนกัน

พระอานนท์จึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จไปจากพระมหาวิหารเชตวัน  คนทั้งหลายไม่ได้สถานที่เป็นที่บูชา  ข้าพระองค์จักขออนุญาตนำพืชจากต้นมหาโพธิมาปลูกที่ประตูพระเชตวัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ดีแล้วอานนท์ เธอจงปลูกเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้น ในพระเชตวันก็จักเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิตย์ พระอานนท์เถระจึงได้นำความไปบอกกล่าวแก่พระเจ้าโกศล , อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้น ให้ขุดหลุมปลูกต้นโพธิที่ประตูพระเชตวันมหาวิหาร  แล้วพระอานนท์ได้กล่าวกับพระมหาโมคคัลลานะว่า ท่านขอรับ กระผมจักปลูกต้นโพธิที่ประตูพระเชตวัน ท่านช่วยนำเอาลูกโพธิสุกจากต้นมหาโพธิให้กระผมทีเถิด พระมหาโมคคัลลานเถระได้รับคำ แล้วเหาะไปยังโพธิมณฑลเอาจีวรรับลูกโพธิ์ที่หล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน นำมาถวายพระอานนท์ภายในวันเดียวซึ่งอัศจรรย์มาก 

เมื่อได้ลูกโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์ พระอานนทเถระได้แจ้งพระเจ้าโกศลว่า เราจักปลูกต้นโพธิ์ในที่นี้ พระเจ้าโกศลให้ราชบุรุษถือเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเสด็จมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็น พร้อมด้วยอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี  มหาอุบาสิกาวิสาขา และผู้คนอีกมากมาย โดยพระอานนท์ได้ตั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ในที่ปลูกต้นโพธิ ให้เจาะก้นอ่างแล้วให้ลูกโพธิสุกแด่พระเจ้าโกศล ทูลว่า มหาบพิตรพระองค์จงปลูกโพธิสุกนี้เถิด  พระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่า ความเป็นพระราชามิได้ดำรงอยู่ตลอดไป  ควรที่เราจะให้อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีซึ่งเป็นผู้เสียสละทรัพยืสินจำนวนมหาศาลสร้างวัดพระเชตวันเป็นผู้ที่สมควรปลูกต้นโพธินี้ เมื่อทรงดำริดังนั้น พระเจ้าโกศลจึงได้วางลูกโพธิสุกนั้นในมือของอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี ท่านมหาเศรษฐีอนาถปิณฑิกะ จึงได้รวบรวมเปือกตมที่มีกลิ่นหอมมาแล้วฝังลูกโพธิสุกไว้ในเปือกตมนั้น พอลูกโพธิพ้นมือมหาเศรษฐี ขณะที่ฝูงชนทั้งปวงกำลังดูอยู่  ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ได้ปรากฏลำต้นโพธิประมาณเท่างอนไถ สูงห้าสิบศอก แตกกิ่งใหญ่ห้ากิ่งๆ ละห้าสิบศอกคือในทิศทั้งสี่และเบื้องบน ต้นโพธินั้นก็เป็นต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้ทั้งปวงในทันใดนั่นเอง ด้วยประการฉะนี้

พระเจ้าโกศลได้รับสั่งให้เอาหม้อทองคำและหม้อเงิน  ๘๐๐ หม้อ ใส่น้ำหอมจนเต็ม ประดับด้วยดอกบัวเขียว ตั้งเป็นแถวแวดล้อมต้นมหาโพธิ์ แล้วรับสั่งให้ทำแท่นสำเร็จด้วยรัตนะเจ็ด โปรยปรายผสมทองสร้างกำแพงล้อมรอบ  ทำซุ้มประตูสำเร็จด้วยรัตนะ ๗ เครื่องสักการะได้มีเป็นอันมาก พระอานนทเถระได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอพระองค์จงประทับนั่ง ณ โคนต้นโพธิ์ที่ข้าพระองค์ปลูก เข้าสมาบัติที่ข้าพระองค์เข้า ณ โคนต้นมหาโพธิ์ เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน  พระศาสดาได้ตรัสว่า พูดอะไรอานนท์  เมื่อเรานั่งเข้าสมาบัติที่ได้เข้าแล้ว ณ มหาโพธิมณฑล ประเทศอื่นก็ไม่อาจที่จะทรงอยู่ได้ พระอานนท์เถระกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน ขอพระองค์จงใช้สอยโคนต้นโพธิ์นั้นด้วยความสุขเกิดแก่สมาบัติ  โดยกำหนดว่าใกล้ภูมิประเทศนี้เถิด พระศาสดาจึงทรงใช้สอยโคนต้นโพธินั้นด้วยความสุขเกิดแต่สมาบัติตลอดราตรีหนึ่ง

ดังนี้ต้นโพธิ์นั้นก็ได้ชื่อว่า อานนท์โพธิ แปลว่าต้นโพธิ์ของพระอานนท์ที่ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม 2,600 ปีแล้ว ปัจุบันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางรัฐบาลอินเดีย มีชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางไปให้ถึงเพื่อสักการะบูชา ดังคำในอรรถกถาตอนหนึ่งที่ว่า  ดีแล้วอานนท์ เธอจงปลูกเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้น ในพระเชตวันก็จักเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิตย์  การเดินทางไปสักการะต้นอานันทโพธิ์จึงเปรียบดังเดินทางไปเข้าเฝ้าตถาคตโดยนัยดังที่กล่าวมา

ดัดแปลงข้อความมาจากธาตุเจดีย์ ปริโภคเจดีย์ ปูชนียสถาน อรรถกถากาลิงคชาดก อุทเทสิกเจดีย์ เวไนยสัตว์ 

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 274,047
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0