บ้านเกิดขององคุลีมาล

บ้านเกิดขององคุลีมาล

องคุลีมาล เป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่า อหิงสกะ เป็นบุตรของปุโรหิตแห่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ขณะที่มารดาให้กำเนิดอหิงสกะปรากฏว่าเกิดเหตุอัศจรรย์อาวุธของมีคมต่างๆพากันส่องแสงและสั่นสะเทือน ปุโรหิตผู้เป็นบิดาทราบว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นภัยร้ายแก่แผ่นดิน จึงได้กราบทูลให้พระเจ้าปเสนทิโกศลกำจัดเสีย แต่คำทำนายของปุโรหิตว่าทารกที่เกิดมาจะเป็นภัยแก่ปวงชนไม่ได้เป็นภัยต่อราชบัลลังก์ พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงไม่ให้ฆ่า และให้เลี้ยงดูอย่างดี ปุโรหิตจึงตั้งชื่อว่า อหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครเพื่อเป็นเคล็ด

เมื่ออหิงสกะเติบโตจนถึงวัยเรียน  ก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนที่สำนักทิศาปาโมกข์เพื่อเรียนวิชาการต่อสู้  อหิงสกะก็ตั้งใจฝึกฝนจนกลายเป็นศิษย์รักของอาจารย์ ด้วยความโดดเด่นของอหิงสกะที่เป็นศิษย์โปรดจึงถูกคิดร้ายจากศิษย์คนอื่นที่ไปใส่ความให้อาจารย์เจ้าสำนักจนหลงเชื่อว่าอหิงสกะคิดทำร้ายอาจารย์ จึงวางแผนยืมมือคนอื่นให้ฆ่าอหิงสกะเพื่อไม่ให้ใครตำหนิได้ว่าเป็นอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์อันจะเป็นเหตุให้ตนเสื่อมลาภในภายหลัง จึงออกอุบายให้อหิงสกะไปฆ่าคนให้ได้ 1,000 คน เพื่อจะได้บรรลุพิธีวิษณุมนตร์ซึ่งเป็นวิชาขั้นสูง อหิงสกะจึงจำยอมต้องออกไปฆ่าคนตามคำสั่งของอาจารย์

เมื่ออหิงสกะเริ่มฆ่าคน จึงได้ตัดนิ้วมือของคนที่ถูกฆ่ามาร้อยเป็นพวงห้อยคอเพื่อจดจำไว้ว่าได้ฆ่าไปจำนวนเท่าไรแล้ว  การสวมพวงมาลัยนิ้วมือคนห้อยคอของอหิงสกะนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ องคุลีมาล ครั้นองคุลีมาลได้ฆ่าคนไปถึง 999 ศพ พระพุทธเจ้าทราบโดยญาณว่าองคุลีมาลยังมีบารมีที่จะบรรลุธรรมได้ แต่ถ้าปล่อยให้ฆ่ามารดาเป็นศพที่ 1,000 ซึ่งจะเป็นบาปมหันต์จะไม่มีทางบรรลุผลใดๆ ได้เลย จึงได้เสด็จไปปรากฏกายเบื้องหน้าองคุลีมาล แต่องคุลีมาลก็ไม่สามารถไล่ได้ทันพระพุทธองค์  จึงได้ตะโกนเรียกว่า สมณะหยุดก่อน  โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสกลับว่า เราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด ทำให้องคุลีมาลได้ฉุกคิด และพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมสั่งสอนจนองคุลีมาลขอบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเหตุในภายหลังที่มีบัญญํติไว้ห้ามรับบวชให้โจรผู้ร้ายเข้ามาเป็นพระ 

เมื่อองคุลีมาลบวชเป็นพระก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดกับท่านล้วนเป็นผลมาจากกรรมที่ท่านได้ทำไว้ก่อนบวช แต่ก็ได้ตั้งใจแน่วแน่ในการบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด 

ในการไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ก็มีโปรแกรมพาไปชมบ้านอันเป็นที่เกิดขององคุลีมาล พระอรหันต์สาวกผู้มีเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ แม้ว่าจะเป็นโจรร้ายอำมหิตฆ่าคนมากมาย แต่ด้วยธรรมของพระพุทธองค์ก็สามารถปราบได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธและผู้คนไปเข่นฆ่า อีกทั้งผู้ที่มีความชั่วร้ายนั้นก็ยังสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ก็จะได้เป็นคติข้อคิดเตือนใจให้อุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นอย่างดี

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • พุทธคยา13.jpg
  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์...

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางของศาสนาฮินดู ประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในส...

 • สาลวโนทยาน2.jpg
  กุสินารา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมืองกุสินาราประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลกุสินาราเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัล...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย3.jpg
  นมัสการพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย เขาคิชฌกูฏปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตตำบลราชคีร์ (Rajgir) จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาลเขาคิชฌกูฏเป็นภู...

 • คงคาราตรี11.jpg
  แม่น้ำคงคา กับความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมฮินดู-พราหมณ์ ชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิม...

 • บ้านนางสุชาดา1.jpg
  นางสุชาดาและโสตถิยะพราหมณ์ นางสุชาดา เป็นอุบาสิกาคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ด้วยเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมในวันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสั...

 • มกุฏพันธนเจดีย์4.jpg
  มกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา ในปัจจุบันคือ ตำบลกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียเดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดี...

 • รอยเกวียนราชคฤห์.jpg
  กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธ แคว้นที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคพุทธกาล กรุงราชคฤห์ในยุคสมัยพุทธกาล เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรือ...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • นาลันทา4.jpg
  นาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เมืองนาลันทาในสมัยพุทธกาล อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในแคว้นมคธ ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วงชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศร...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • วัดไทยมคธ1.jpg
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดของคนไทยที่บริหารโดยพระสงฆ์ชาวไทย สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นที่พักของคณะสงฆ์และอุบาสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดไทยนาลันทา815.jpg
  วัดไทยนาลันทา วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาลันทา ตำบลนาลันทา อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร บ้านเกิดและที่นิพพานของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสารีบุตร โดยต่อมาบริเวณบ้านของพระสารีบุต...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 245,562
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0