วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา  ประเทศอินเดีย

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา เป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วัดไทยพาราณสีฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย มีหลวงพ่อด๊อกเตอร์จรัญ หรือ พระปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับ ธัมเมกขสถูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแก่ดาบสปัญจวัคคีย์  คณะผู้แสวงบุญชาวไทยที่ไปใช้บริการที่พัก ณ วัดไทยพาราณสีจึงสะดวกมากๆ เพราะสามารถเดินเท้าไปสักการะสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์เพียงประมาณ 500 เมตรเท่านั้นเอง อีกทั้งบริเวณโดยรอบก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์พาราณสีซึ่งเก็บโบราณวัตถุที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สำคัญมากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ได้ไปสักการะท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียที่วัดศรีลังกา ไปชมวัดไทยสารนาถที่สวยงามซึ่งเดิมเป็นวัดที่บริหารโดยพระสงฆ์ไทยแต่ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดีย

คณะเดินทางของเรา(เมื่อวันที่ 6-13 มี.ค.2563 ) ได้ไปใช้บริการที่พัก ณ วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ในวันแรกที่เดินทางไปถึง กับวันที่ 12 มี.ค. เพื่อรอไฟท์กลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น ก็ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อด๊อกเตอร์จรัญและคณะชาวไทยที่ให้การดูแลอยู่ที่วัดด้วยอัทธยาศัยอย่างดียิ่ง ได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินแบบเมนูอาหารไทยและที่พักที่สบายมากเลยทีเดียว ได้ทราบว่าทางวัดกำลังก่อสร้างที่พักเพิ่มเพื่อรองรับคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้มีที่พักที่สะดวกสบายมากขึ้น หากญาติโยมมีจิตศรัทธาก็ติดต่อได้โดยตรงกับทางวัดไทยพาราณสี ที่เบอร์โทร 07068745146(อินเดีย) หรือ ID Line : 7068745146

จากการไปแสวงบุญที่เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียเพื่อบูชา ธัมเมกขสถูป หนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ เลยทำให้ได้ทราบว่า ณ เมืองพาราณสีแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องสำคัญๆ เป็นครั้งแรก ดังคำกลอนที่แต่งไว้ ณ วัดไทยพาราณสีว่า

  ปฐมเทศนาอริยสัจจ์ ปฐมอุบัติอริยสงฆ์ ปฐมพรรษาพระพุทธองค์ ปฐมวงศ์อุบาสิกา ปฐมบิดาอุบาสก ปฐมศกประกาศศาสนา ปฐมความงามพระปฏิมา ปฐมพาราฯพุทธสัญจร ปฐมมหาวิทยาลัย ปฐมยิ่งใหญ่คงคาชื่อ ปฐมแพรไหมเลิศผ้าอาภรณ์ ปฐมนครแห่งอารยธรรม

ผู้แสวงบุญชาวไทยหากเดินทางไปเมืองพาราณสี สามารถติดต่อขอใช้ที่พักและอาหารของวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาได้ที่ หลวงพ่อพระปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม เบอร์โทร 07068745146 (อินเดีย) โดยทางวัดไทยพาราณสีจะเปิดให้บริการทั้งที่พักและอาหารในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ด้วยเป็นช่วงที่ประเทศอินเดียมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อคณะผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อสักการะและบูชาสังเวชนียสถานรวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ หากไปช่วงนอกฤดูกาลก็อาจจะต้องประสานงานกันล่วงหน้าก่อน 

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 274,037
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0