วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา  ประเทศอินเดีย

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา เป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วัดไทยพาราณสีฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย มีหลวงพ่อด๊อกเตอร์จรัญ หรือ พระปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับ ธัมเมกขสถูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแก่ดาบสปัญจวัคคีย์  คณะผู้แสวงบุญชาวไทยที่ไปใช้บริการที่พัก ณ วัดไทยพาราณสีจึงสะดวกมากๆ เพราะสามารถเดินเท้าไปสักการะสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์เพียงประมาณ 500 เมตรเท่านั้นเอง อีกทั้งบริเวณโดยรอบก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์พาราณสีซึ่งเก็บโบราณวัตถุที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สำคัญมากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ได้ไปสักการะท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียที่วัดศรีลังกา ไปชมวัดไทยสารนาถที่สวยงามซึ่งเดิมเป็นวัดที่บริหารโดยพระสงฆ์ไทยแต่ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดีย

คณะเดินทางของเรา(เมื่อวันที่ 6-13 มี.ค.2563 ) ได้ไปใช้บริการที่พัก ณ วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ในวันแรกที่เดินทางไปถึง กับวันที่ 12 มี.ค. เพื่อรอไฟท์กลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น ก็ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อด๊อกเตอร์จรัญและคณะชาวไทยที่ให้การดูแลอยู่ที่วัดด้วยอัทธยาศัยอย่างดียิ่ง ได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินแบบเมนูอาหารไทยและที่พักที่สบายมากเลยทีเดียว ได้ทราบว่าทางวัดกำลังก่อสร้างที่พักเพิ่มเพื่อรองรับคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้มีที่พักที่สะดวกสบายมากขึ้น หากญาติโยมมีจิตศรัทธาก็ติดต่อได้โดยตรงกับทางวัดไทยพาราณสี ที่เบอร์โทร 07068745146(อินเดีย) หรือ ID Line : 7068745146

จากการไปแสวงบุญที่เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียเพื่อบูชา ธัมเมกขสถูป หนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ เลยทำให้ได้ทราบว่า ณ เมืองพาราณสีแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องสำคัญๆ เป็นครั้งแรก ดังคำกลอนที่แต่งไว้ ณ วัดไทยพาราณสีว่า

  ปฐมเทศนาอริยสัจจ์ ปฐมอุบัติอริยสงฆ์ ปฐมพรรษาพระพุทธองค์ ปฐมวงศ์อุบาสิกา ปฐมบิดาอุบาสก ปฐมศกประกาศศาสนา ปฐมความงามพระปฏิมา ปฐมพาราฯพุทธสัญจร ปฐมมหาวิทยาลัย ปฐมยิ่งใหญ่คงคาชื่อ ปฐมแพรไหมเลิศผ้าอาภรณ์ ปฐมนครแห่งอารยธรรม

ผู้แสวงบุญชาวไทยหากเดินทางไปเมืองพาราณสี สามารถติดต่อขอใช้ที่พักและอาหารของวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาได้ที่ หลวงพ่อพระปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม เบอร์โทร 07068745146 (อินเดีย) โดยทางวัดไทยพาราณสีจะเปิดให้บริการทั้งที่พักและอาหารในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ด้วยเป็นช่วงที่ประเทศอินเดียมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อคณะผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อสักการะและบูชาสังเวชนียสถานรวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ หากไปช่วงนอกฤดูกาลก็อาจจะต้องประสานงานกันล่วงหน้าก่อน 

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • พุทธคยา13.jpg
  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์...

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางของศาสนาฮินดู ประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในส...

 • สาลวโนทยาน2.jpg
  กุสินารา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมืองกุสินาราประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลกุสินาราเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัล...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย3.jpg
  นมัสการพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย เขาคิชฌกูฏปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตตำบลราชคีร์ (Rajgir) จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาลเขาคิชฌกูฏเป็นภู...

 • คงคาราตรี11.jpg
  แม่น้ำคงคา กับความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมฮินดู-พราหมณ์ ชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิม...

 • บ้านนางสุชาดา1.jpg
  นางสุชาดาและโสตถิยะพราหมณ์ นางสุชาดา เป็นอุบาสิกาคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ด้วยเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมในวันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสั...

 • มกุฏพันธนเจดีย์4.jpg
  มกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา ในปัจจุบันคือ ตำบลกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียเดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดี...

 • รอยเกวียนราชคฤห์.jpg
  กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธ แคว้นที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคพุทธกาล กรุงราชคฤห์ในยุคสมัยพุทธกาล เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรือ...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • นาลันทา4.jpg
  นาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เมืองนาลันทาในสมัยพุทธกาล อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในแคว้นมคธ ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วงชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศร...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยมคธ1.jpg
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดของคนไทยที่บริหารโดยพระสงฆ์ชาวไทย สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นที่พักของคณะสงฆ์และอุบาสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดไทยนาลันทา815.jpg
  วัดไทยนาลันทา วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาลันทา ตำบลนาลันทา อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร บ้านเกิดและที่นิพพานของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสารีบุตร โดยต่อมาบริเวณบ้านของพระสารีบุต...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 245,422
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0