ลุมพินี สถานที่ประสูติ

ลุมพินี  สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

ลุมพินี เป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย 

ลุมพินีในพุทธกาล ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ แคว้นสักกะ ใกล้แม่น้ำโรหิณี เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน  หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้

ลุมพินีในปัจจุบัน อยู่ในเขตรูปันเดฮี ของประเทศเนปาล แต่เดินทางสะดวกที่สุดจากชายแดนประเทศอินเดียทางด่านโสเนาลี ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 

พระประสูติกาลของเจ้าชายสิทธัตถะ ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เป็นพระราชโอรสของพระนางมายาเทวีและพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งมีประสูติกาลระหว่างทางที่เดินทางกลับไปเมืองเทวทหะ เมื่อขบวนเสด็จมาถึงอุทยานลุมพินีพระนางมายาเทวีทรงโปรดความงดงามของมวลบุปผาในสวนแห่งนี้ จึงให้หยุดขบวนเสด็จ และขณะนั้นได้ปวดพระครรภ์ จึงเสด็จลงไปสรงน้ำ ณ สระโบกขรณีเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปทางทิศเหนือได้ 25 ก้าว ก็ให้การประสูติพระกุมารด้วยการยืนเหนี่ยวกิ่งไม้สาละซึ่งออกดอกบานสะพรั่ง (คัมภัร์มหายานระบุเป็นต้นอโศก) 

มีบันทึกใน มหาปรินิพพานสูตรว่า  " ดูกรอานนท์ สถานที่นี้(ลุมพินี) เป็นสถานที่ที่ตถาคตประสูติ ควรที่พุทธบริษัทผู้มีความเลื่อมใสในตถาคตควรดูควรเห็นและควรให้เกิดความสังเวช คือเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เห็นความจริงแห่งกฎไตรลักษณ์ คือความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ "

ลุมพินีวัน หลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งการแสวงบุญของชาวพุทธทั้งใกล้และไกลจากทุกสารทิศทั่วโลก มีหลักฐานมากมายแสดงให้เห็นถึงการหลั่งไหลของผู้คนที่ศรัทธาเดินทางมาเพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์แห่งจิตใจอย่างไม่ขาดสาย โดยหลักฐานของบุคคลสำคัญ ได้แก่การเสด็จมาของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อประมาณราวพุทธศตวรรษที่ 3 ได้ทรงวางแผ่นศิลาหมาย ณ จุดที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ และสร้างเสาหินสลักคำจารึกประกาศเป็นสถานที่สำคัญแห่งพุทธศาสนา และมีหลักฐานบุคคลสำคัญของโลกมากมายก็ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้

สิ่งที่สำคัญและน่าสนใจในลุมพินีวัน

 • วิหารมายาเทวี เป็นการสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งพระประสูติกาลเพื่อการสักการะบูชา โดยมีการรักษาสถานภาพความศักดิ์สิทธิ์และปรับปรุงบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
 • เสาหินพระเจ้าอโศก ส่วนสำคัญของเสานี้คือคำจารึกบอกเรื่องราวเหตุการณ์การเสด็จเยือนลุมพินีและความเลื่อมใสศรัทธาของพระเจ้าอโศก
 • ภาพแกะสลักเหตุการณ์การประสูติ มีขนาดเท่าพระองค์จริง สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 อยู่ในวิหารมายาเทวีเหนือแผ่นศิลาหมาย
 • แผ่นศิลาหมาย เป็นตำแหน่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลุมพินี วางระบุตำแหน่งที่ชัดเจนแน่นอน ณ ตำแหน่งที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ
 • สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสระน้ำที่พระนางมายาเทวีทรงสรงสนานก่อนให้ประสูติกาล ยังคงมีอยู่จนปัจจุบันแต่มีการปรับปรุงเสริมคันบ่อให้สวยงาม
 • สถูปเจดีย์และสังฆาวาส สร้างขึ้นล้อมรอบสถานที่ประสูติ ถึงแม้ว่าจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสาธุชนที่ต้องการเข้ามาอยู่ใกล้ๆสถานที่ประสูติอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
 • เปลวเพลิงแห่งสันติภาพ ในวาระที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปีแห่งสันติภาพโลกเมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้มีการนำเปลวเพลิงสันติภาพซึ่งส่งต่อโดยนักกรีฑาจาก 54 ประเทศ และกษัตริย์คญาเนนทราชาห์ มายังลุมพินี ซึ่งนับแต่ปี 1986 เป็นต้นมา เปลวเพลิงนี้ก็ลุกโชนให้สันติภาพแก่โลกโดยไม่มีวันดับเลย
 • ระฆังสันติภาพ อยู่ห่างจากเปลวเพลิงสันติภาพประมาณ 25 เมตร สร้างถวายโดยชาวธิเบตเพื่อสักการะแด่พระรัตนไตร เป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติภาพชั่วนิรันดร์ และเป็นเกียรติแก่ราชอาณาจักรเนปาลดินแดนแห่งการอุบัติของพระพุทธเจ้า โดยทุกครั้งที่มีเสียงระฆังเป็นสัญญลักษณ์ของพุทธวจนะก้องกังวานผ่านถ้อยคำในพระสูตรพระพุทธมนต์และหัวใจของผู้สาธยายมนต์

 

(หมายเหตุ ภายในวิหารมายาเทวี อันเป็นที่เก็บภาพสลักการประสูติ และแผ่นศิลาหมาย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปชมและนมัสการได้  แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929 

RKA Tour นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และเลือกที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ  จัดนำเที่ยวทั่วไทย และจัดนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

  • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
  • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
  • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • พุทธคยา13.jpg
  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์...

 • แสดงปฐมเทศนา5.jpg
  สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางของศาสนาฮินดู ประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นกาสี ชมพูทวีป ในส...

 • สาลวโนทยาน2.jpg
  กุสินารา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมืองกุสินาราประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลกุสินาราเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัล...

 • เขาคิชกูฏ อินเดีย3.jpg
  นมัสการพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย เขาคิชฌกูฏปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตตำบลราชคีร์ (Rajgir) จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาลเขาคิชฌกูฏเป็นภู...

 • คงคาราตรี11.jpg
  แม่น้ำคงคา กับความเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมฮินดู-พราหมณ์ ชาวอินเดียเกือบทั้งประเทศทั้งที่นับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิม...

 • บ้านนางสุชาดา1.jpg
  นางสุชาดาและโสตถิยะพราหมณ์ นางสุชาดา เป็นอุบาสิกาคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ด้วยเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมในวันก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสั...

 • มกุฏพันธนเจดีย์4.jpg
  มกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา ในปัจจุบันคือ ตำบลกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียเดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดี...

 • รอยเกวียนราชคฤห์.jpg
  กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธ แคว้นที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคพุทธกาล กรุงราชคฤห์ในยุคสมัยพุทธกาล เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรือ...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • นาลันทา4.jpg
  นาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก เมืองนาลันทาในสมัยพุทธกาล อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในแคว้นมคธ ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วงชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศร...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยมคธ1.jpg
  วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดของคนไทยที่บริหารโดยพระสงฆ์ชาวไทย สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นที่พักของคณะสงฆ์และอุบาสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดไทยนาลันทา815.jpg
  วัดไทยนาลันทา วัดไทยนาลันทา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาลันทา ตำบลนาลันทา อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร บ้านเกิดและที่นิพพานของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสารีบุตร โดยต่อมาบริเวณบ้านของพระสารีบุต...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 245,562
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0