ประเทศอินเดีย

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

อินเดีย เป็นประเทศที่น่าค้นหาเป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดในโลกก็ว่าได้ โดยเฉพาะชาวพุทธที่ครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นแหล่ง ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า 4 สังเวชนียสถาน  อันเป็นสถานที่ที่ชวนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

สังเวชนียสถาน แปลว่า สถานที่อันชวนสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธองค์ เกิดความปิติ แช่มชื่น เบิกบานใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจทำความดี

ความสำคัญของ สังเวชนียสถานต่อชาวพุทธ  ในสมัยพุทธกาลพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนใกล้จะปรินิพพานว่า

 "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในกาลก่อนพวกภิกษุที่อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้เจริญเหล่านั้น แต่เมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น จักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้เจริญใจเหล่านั้นอีก"
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเป็นที่ควรของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ , พระตถาคตตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ , พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ , พระตถาคต เสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้

ดังนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีชาวพุทธจากทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลก หลั่งไหลไปที่อินเดียเพื่อไปยัง 4 สังเวชนียสถานให้ได้ซักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า เพื่อไปกราบและระลึกถึงพระบรมศาสดา อันเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติในคำสอนของพระองค์ และเชื่อว่าผลบุญอันดีนั้นจะทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นทั้งในดลกนี้และโลกหน้า

ปัจจุบันการเดินทางไปเที่ยวและแสวงบุญที่อินเดียพัฒนาไปเยอะมาก การเดินทางก็สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีวัดไทยเข้าไปสร้างรองรับนักแสวงบุญชาวไทยมากมายเพื่อให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายให้เดินทางไปแสวงบุญได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้บริการที่พักและอาหารไทยให้แก่ผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญด้วย ทำให้การเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียได้รับความสะดวกสบาย ได้รับประทานอาหารที่คุ้นเคยและมีค่าใช้จ่ายลดลงไปมาก

ดังนั้นถ้ามีโอกาส ขอเชิญชวนคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา ผู้ที่มีกำลังกายมีกำลังทรัพย์ พอที่จะสามารถไปแสวงบุญในสังเวชนียสถานทั้ง 4 ให้ได้ ซักครั้งหนึ่งในชีวิต ย่อมได้รับอานิสงค์ไม่น้อย ติดต่อสอบถามเพ่มเติมได้ที่ โทร. 084-625-9929


 • สวนลุมพินี20.jpg
  ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ในจำนวน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาส...

 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี9.jpg
  เยี่ยมบ้านของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่า สุทัตตะเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ยุคร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้า สุทัตตะเศรษฐีเกิดในตระ...

 • คงคาราตรี13.jpg
  อินเดีย กับเรื่องราวที่น่าทึ่ง ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาชีพหลักคือเกษตรกรรม เป็นเมืองแห่งศาสนาและวัฒนธรร...

 • วัดไทยพาราณสี1302.jpg
  วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ไทยและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย วั...

 • บ้านองคุลีมาล1.jpg
  บ้านเกิดขององคุลีมาล องคุลีมาลเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่เหล่าชาวพุทธล้วนคุ้นเคยชื่อเสียงมาเป็นอย่างดี องคุลีมาลเกิดร่วมในสมัยพุทธกาล ณ เมืองสาวัตถีเดิมชื่อว่าอหิงสก...

 • วัดไทยพุทธคยา3.jpg
  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดีย ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา รัฐพิหาร อยู่ห่างจากเจดีย์พุทธ...

 • วัดพระเชตวัน1108.jpg
  วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เดิมสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นของเ...

 • วัดพระเชตวัน1105.jpg
  ต้นโพธิ์พระอานนท์ จากอรรถกถากาลิงคชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการบูชามหาโพธิ์ ที่พระอานนท์เถระกระทำแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ราชา กาล...

 • วัดไทย9601115.jpg
  วัดไทยนวราชรัตนาราม960 วัดไทยนวราชรัตนาราม960หรือที่นิยมเรียกกันในหมู่ชาวไทยผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่า "วัดไทย 960" ที่วัดแห่งนี้เปิดใ...

 • วัดไทยไวสาลี0901.jpg
  วัดไทยไวสาลี วัดไทยเวสาลีตั้งอยู่ที่เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดที่สร้างและดูแลบริหารโดยคณะสงฆ์ไทย ได้จัดห้องพักและอาหารไว้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางผู้แสวงบุญ...

 • วัดไทยลุมพินี100310.jpg
  วัดไทยลุมพินีวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำบลลุมมินเด ...
Visitors: 274,038
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0