กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน

กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน

วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย - วัดหลวงเมืองลื้อ พิพิธภัณฑ์ - 9จอม12เชียง - นํ้าพุดนตรี ( L/D )

05.25 -06.45 น. เดินทางจากสนามบินกรุงเทพสู่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD3416    

08.50 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

09.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5054 (ใช้เวลาบินประมาณ 1ชั่วโมง)        

11.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา  

13.00  . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)  

14.00 น. นำท่านสู่วัดหลวงเมืองลื้อ วัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่และเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา แล้วไปชม
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนายูนนาน  

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ชิมเมนู Yunnan Guo Qiao Mi Xian หรือหมี่จองหงวน” 

ค่ำ  พาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวเป็น อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ ,2 ประตู ,9 เจดีย์(จอม) ,12 หมู่บ้าน(เจียง)  นำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ แล้วไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นการแสดงนํ้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม 

21.00 น.  เช็คอินเข้าพักที่ โรงแรม Vienna HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง 
วัดป่าเจย์บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา ตลาดพื้นเมือ สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง - โชว์พาราณสี  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

08.30 น.   นำชมวัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยานที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนาน  ,  ชมหมู่บ้านโบราณไทลื้อ ม่านหัวนา”  ลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)

13.00 น. นำนั่งรถไฟฟ้าขึ้นเนินเขาไปชมป่าดงดิบที่จัดเป็นสวนสวยงาม ชมการแสดงของนกยูง ชมการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) เมนูขันโตกสไตล์ไทลื้อ (น้ำพริก ไก่ย่าง แคบหมู ข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงาม ถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัย ที่ผสมผสานกับอาหารภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัว)

19.00 น. นำท่านชมการแสดงโชว์พาราณสี เป็นชุดการแสดงที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของจีน  มีการจัดฉากการแสดง ระบบแสง สี เสียง ที่ยอดเยี่ยมและอลังการ  

21.30 น.   นำส่งเข้าโรงแรมที่พัก Vienna HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  เชียงรุ้ง/เชียงใหม่ DR5023(08:30-08:40)     เชียงใหม่/กรุงเทพ FD3448 13:25-14:45

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) 

07.00 น.  ส่งสนามบินเเชียงรุ้ง

08.30-09.40 .  ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ (DR5023เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่

13:25-14:45 น.   เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเซีย ถึงสนามบินกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

   *********************************************

ราคาค่าบริการท่านละ 12,900 บาท (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท)

ราคานี้รวม : ค่าที่พัก ระดับ 4 ดาว จำนวน 2 คืน , รถปรับอากาศนำเที่ยวที่จีน , ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทยได้) ค่าประกันภัย , ค่าบัตรเข้าชมตามโปรแกรม , 

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-สิบสองปันนา  ,  น้ำดื่มวันละ 1 ขวด , ค่าทิปไกด์

ราคาไม่รวม :  ค่าทำวีซ่าคนละ 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

กำหนดการเดินทางที่เปิดบริการนำเที่ยว กรุงเทพ  - สิบสองปันนา  3 วัน 2 คืน

 • เดินทางระหว่างวันที่  24-26 กุมภาพันธ์  2563 ยังรับได้อีก  20 ท่าน
 • เดินทางระหว่างวันที่  05-07 มีนาคม  2563 เต็ม
 • เดินทางระหว่างวันที่  13-15 มีนาคม  2563 เต็ม 
 • เดินทางระหว่างวันที่  17-19 มีนาคม  2563 เต็ม 
 • เดินทางระหว่างวันที่  25-27 มีนาคม  2563 ยังรับได้อีก  20 ท่าน

 

RKA Travel นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชีโอนค่าบริการ  : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...
Visitors: 250,590
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0