โตเกียว ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม

SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562

พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชา - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนชาโตะ - ช็อปปิ้งชินจูกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซค์ปาร์ค - เมืองซาวาระ - ห้างอิออน 
พิเศษ อร่อยกับเมนูบุปเฟต์ปูยักษ์ แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็นธรรมชาติฉบับญี่ปุ่น

กำหนดวันเดินทาง พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 6,000 บาท

 • 2- 6 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 22,990 บาท
 • 6 - 10 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 21,990 บาท
 • 9 - 13 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 23,990 บาท
 • 11 - 15 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 26,990 บาท
 • 14 - 18 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 22,990 บาท
 • * ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท *
 • **กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)**
 • ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1  ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง  (น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้)

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี – กันดั้มโอไดบะ – โกเทมบะ เอาท์เลต – บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ SL300  บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

09.10 น.
   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.  ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ  ชมโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

หลังจากช้อปปิ้ง นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree)  ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุสะ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (1)

บ่าย   นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ (2)

หลังอาหาร  ให้ท่านได้แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาน (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Fujisan Garden Hotel หรือเทียบเท่า     
 
วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –  เรียนรู้พิธีชงชา – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ   

เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก  นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบ ๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น ๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM แล้วนำท่าน เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่า การชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้  ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา   จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (4) 

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato)  เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน ที่นี่ท่านสามารถเช่าชุดกิโมโนและเดินเล่น ถ่ายรูปเพื่อเก็บบรรยากาศภายในหมู่บ้าน หากต้องการเช่าชุดกิโมโน กรุณาติดต่อเจ้าที่ก่อนเดินทาง (ชุดละ 500 บาท) หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดหลากหลายแบรนด์ดัง  
 
ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรือเทียบเท่า    
 
วันที่ 4 :  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองซาวาระ – ห้างอิออน

เช้า  บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park)  เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ชื่อว่า Pleasure Garden เปิดให้บริการตลอดเวลาด้วย   
 
เที่ยง    เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ(Sawara)   มีไฮไลท์ของเมืองคือ Ja Ja Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่มีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิออน มอลล์   

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Toyoko Inn Narita  Or SML หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 5 :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เช้า  บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

10.40 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.15 น.   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  : ค่าทิป    1,500 บาท    กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินในวันแรก
 
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป) 
 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)
 
อัตราราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี) 
 ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 บาท/ท่าน/ทริป)
 
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ
 
1.  รัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ถ้าเกิดกรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท 
2. เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
3. มีเงื่อนไขอื่นๆ ในการเดินทางที่นักท่องเที่ยวต้องทราบ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียดก่อนจองโปรแกรมทัวร์ ดังนั้นหากท่านสนใจไปเที่ยวเกาหลี โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง
 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว 

 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่  33/07054 และ 24/00518 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 253,069
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0