Ski Souel Korea

SKS06   KOREA  หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)

RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - สวมชุดฮันบก - ตลาดฮงแด - 943 King Cross Cafe' - ศูนย์น้ำมันสนแดง - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์โสม - ฮุนได พรี่เมี่ยม เอาท์เลท  - ร้านละลายเงินวอน รวม 5 วัน 3 คืน 

กำหนดทริปและช่วงเวลาเดินทางและราคาค่าบริการ ในปี 2562  โปรแกรม SKS06   KOREA  หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)  พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท  

4-8 ธันวาคม ราคาท่านละ 19,990 บาท      ,  5-9 
ธันวาคม ราคาท่านละ 19,990 บาท
6-10 ธันวาคม ราคาท่านละ 18,990 บาท    ,  11-15 ธันวาคม ราคาท่านละ 15,990 บาท
12-16 ธันวาคม ราคาท่านละ 17,990 บาท  ,  19-23 ธันวาคม ราคาท่านละ 18,990 บาท

20-24 ธันวาคม ราคาท่านละ 18,990 บาท   , 25-29 ธันวาคม ราคาท่านละ 20,990 บาท
26-30 ธันวาคม ราคาท่านละ 20,990 บาท   , 27-31 ธันวาคม ราคาท่านละ 23,990 บาท
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคาท่านละ 24,990 บาท  , 31 ธ.ค. - 4ม.ค. ราคาท่านละ 21,990 บาท

โปรแกรมราคานี้ไม่มีตั๋วเด็ก และหากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

วันที่ 1         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าเบอร์ 2-3 สายการบินจินแอร์ (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

22.25 น.  บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์  เที่ยวบินที่  LJ004 (บริการชุดขนมปังและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2        สนามบินอินชอน - เกาะนามิ  – สกีรีสอร์ท สนุกกับการเล่นสกี

05.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่แสนโรแมนติคหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี WINTER LOVE SONG ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรือคาราวะสุสานนายพลนามิ และสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร พลูโกกิ(1)  อาหารยอดนิยมของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อย ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ทฟีนิกซ์พาร์ก (Ski Resort Phoenix Park) ตั้งอยู่ที่เมืองพย็องชัง  เป็นสกีรีสอร์ทเกาหลีที่โด่งดังที่สุดในเอเชีย มีทัศนียภาพอันสวยงามจนทำให้ซีรีส์ชื่อดังอย่าง Autume in My Heart เลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งในซีรีส์ด้วย เพื่อนๆ สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกีได้อย่างเต็มที่ และเล่นกันได้ตั้งแต่ผู้เล่นระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพเลย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคอร์สสอนเล่นสกีอีกด้วย สกีรีสอร์ทฟีนิกซ์พาร์กยังมีลานสำหรับให้เพื่อนๆ ได้สนุกกับการสไลด์หิมะเล่นอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ที่สำคัญสกีรีสอร์ทฟีนิกซ์พาร์กเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่สุดและเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018 ด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนว์สเลดและกระเช้าลิฟท์ ค่าเช่าอุปกรณ์สกี 50,000 วอน สโนบอร์ด ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ท กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนต่อท่าน ท่านสามารถฝากไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร ไม่รวมในราคาทัวร์ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามที่ไกด์นำเที่ยวอีกครั้ง) 

ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนให้ท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย @ RESORT

พักที่   PHOENIX PARK SKI RESORT  OR SML (หากฟีนิกซ์ พาร์ค สกีรีสอร์ทเต็ม ทางบริษัทจะจัดให้พักที่สกีรีสอร์ทใกล้เคียง)   

วันที่ 3       ไร่สตอเบอร์รี่ – EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+เรียนรู้การทำคิมบับ –  ตลาดฮงแด - 943 King’s Cross Café 

เช้า บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่ ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ  กับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี  จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูก สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก  สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหลี (3)  ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี  รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
 
บ่าย   นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เพื่อที่จะได้เห็นกระบวนการและวิธีการทำสาหร่ายและนำท่านเดินทางต่อไปยัง โรงเรียนสอนทำคิมบับ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำคิมบับพร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และท่านยังสามารถนำกิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีก

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ตลาดฮงแด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี  เดินทางต่อไปยัง คาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่'คาเฟ่สไตล์แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ มีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝันไว้ว่าอยากอยู่บ้านไหน ก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยใครเป็นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ ห้ามพลาดเด็ดขาด

ค่ำ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนให้ท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 4      ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  -  โซลทาวเวอร์  –  ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู  –  พระราชวังถ็อกซูกุง– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน  แล้วนำท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อที่ว่าถ้าคู่รักได้คล้องกุญแจร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิว)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง  เดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace  พระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู(5)  ชาบูสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ 

บ่าย   จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ตลาดดังที่สุดของเกาหลี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE,  SKIN FOOD,  THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

ค่ำ     เพื่อไม่เป็นการรบกวนให้ท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 5    ศูนย์โสม – ฮุนได พรี่เมี่ยม เอ้าท์เลท -ร้านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นนำท่านไปชม สมุนไพรโสมเกาหลี  
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก(7) ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
 
บ่าย   เดินทางสู่ ฮุนได พรี่เมี่ยม เอ้าท์เลท ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทขนาดใหญ่ของฮุนได ร้านสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันร้านค้า ให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น
 
17.10 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินจินแอร์  เที่ยวบินที่ LJ003 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
21.10 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
 
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
   : ค่าทิป  40,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท)  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบินในวันแรก
 
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป) 
 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 12 กิโลกรัม และส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท) 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)
 
อัตราราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี) 
 ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,200 บาทหรือ 40,000 วอน/ท่าน/ทริป)
 
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ
 
1. ท่านที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
2. เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
3. มีเงื่อนไขอื่นๆ ในการเดินทางที่นักท่องเที่ยวต้องทราบ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียดก่อนจองโปรแกรมทัวร์ ดังนั้นหากท่านสนใจไปเที่ยวเกาหลี โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง
 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว 

 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่  33/07054 และ 24/00518 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 253,073
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0