เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน

RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือกระจาด , ถนนคนเดิน , ถนน 36 สาย , ทำเนียบ , อ่าวฮาลอง , ถ้ำสวรรค์ , เกาะไก่ , แพชาวประมง นำเที่ยวด้วยรถวีไอพี อาหารดี ที่พัก 4 ดาว ไปเครื่องบิน - กลับเครื่องบิน บินตรงสู่เวียดนามด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ พาชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เมืองเว้ นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ไปถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่สะพานโกเด้นบริดจ์ ชมอารยธรรมโบราณเมืองฮอยอัน ไปนั่งเรือกระด้งวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน ดังนี้

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา

05.00 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั้น2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย มีเจ้าหน้าที่คอยบริการช่วยเหลือเรื่องเอกสารเดินทางและโหลดสัมภาระ

06.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642

08.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นเรับประทานอาหารเช้าเมนูเฝอไก่ ที่สนามบิน (มื้อที่1) (เวลาท้องถิ่นของประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่น ประเทศไทย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นั่งรถข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ชมสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคคนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลของฝรั่งเศส ฮานอยเคยได้รับการชื่นชมว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเซีย มีการวางผังเมืองอย่างดี มีทะเลสาปและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะฮานอยมีทะเลสาปมากกว่า 12 แห่ง ตัวเมืองฮานอยมีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน เดินทางต่อถึงจังหวัดลาวไก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามและกว้างขวางสุดสายตา จากนั้นไปชมน้ำตกสีเงินที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองซาปา

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำชมตลาดซาปาตลาดแห่งสีสันของชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าพักที่ Holiday Sapa Hotel โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการเดินทาง สะพานหวาย (Tavan Village) - พรมแดนรอยต่อเวียดนามและจีน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) นำชมจุดชมวิวที่สูงที่สุดของซาปา นั่งรถไฟและขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมทัศนียภาพของเมืองที่ร้อมรอบด้วยเทือกเขา ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานของจีน มียอดเขาฟานซีปันของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน ที่โดดเด่นและสูงที่สุดในแถบอินโดจีนสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 เมตร
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) แล้วนำชมทะเลสาปคืนดาบ โบสถ์เซ็นโยเซฟ และถนน 36 สาย
 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เข้าพักที่ Delight Hanoi Hotel โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฮานอย -จัตุรัสบาดิงห์ - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ฮาลอง - ตลาดราตรีฮาลอง
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) เดินทางสู่ตามก๊ก (Tam Coc) เพลินกับการนั่งเรือกระจาดผ่านคุ้งน้ำและนาข้าว สลับกับภูเขาน้อยใหญ่ดูซับซ้อนเหมือนภาพ 3 มิติ เป็นทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย จากนั้นนำชมจัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่โฮจิมินอ่านประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศส ชมสุสานโฮจิมิน และวัดเฉินก๊วก
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เดินทางสู่เมืองฮาลอง ชมทัศนียภาพที่สวยงามเฉกเช่นภาพวาดของจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) แล้วไปช็อปปิ้งตลาด Night market แหล่งของฝากและที่ระลึกแห่งเมืองฮาลอง เข้าพักที่New Star Halong Hotel โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของอ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยเกาะกว่า 1,900 เกาะ ไปชมถ้ำเทวดาที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมายน่าประทับใจ ไปชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันซีฟู้ดบนเรือ ทานเมนูพิเศษไวน์แดง Dalat ขณะล่องเรือชมอ่าวฮาลอง (มื้อที่ 11)
 
บ่าย เดินทางกลับถึงท่าเรือฮาลอง เดินทางกลับสูกรุงฮานอย( 4 ชั่วโมง) ระหว่างเดินทางกลับแวะชมโรงงานหยก และแวะซื้อของฝากที่ระลึก ก่อนเดินทางถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ
 
20.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 645 ถึงกรุงเทพฯเวลา 22.30 น. โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
 
ราคาค่าบริการนำเที่ยว ประเทศเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน
 
เดินทางเป็นกรุ๊ป 40-45 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท
เดินทางเป็นกรุ๊ป 8 - 10 ท่าน โปรดสอบถาม
เดินทางเป็นกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไป  โปรดสอบถาม
กรณีพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคานี้รวม
 
1 ค่าเดินทางด้วยเครื่องบินไปกลับจาก กทม. - เวียดนาม และรถบริการนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
2 ที่พัก 3 คืน และอาหาร 11 มื้อ
3 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนและวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
4 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5 ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว
 
หมายเหตุ 
 
มาจากต่างจังหวัด บริการเพิ่มเติมพาเดินทางไปและกลับกทม. ด้วยเครื่องบินและนำเที่ยวเพิ่มเติม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
เน้นเที่ยวสนุก กินอร่อย นอนสบาย บริการประทับใจ (ในการเดินทางไป ประเทศเวียดนาม ต้องใช้พาสปอร์ต)
ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาลและวันเเวลาที่เดินทาง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว 
 • Line ID : roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อบัญชีคุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่  33/07054 และ 24/00518 

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้...
  ฿3,900

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ฿15,000

 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ฿9,990

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ฿3,900

 • เที่ยวพม่า6.jpg
  RKA TOUR จับมือกับผู้ประกอบการนำเที่ยวประเทศเมียนมา หรือคนไทยยังคงติดปากว่า ประเทศพม่า พาทัวร์จังหวัดเมียวดี ราคาแสนถูก เน้นกินอร่อย นอนสบาย และได้ทั้งสาระและความสนุกสนาน ก่อนอื่น ...

 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ฿8,790

 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...
Visitors: 28,001