สบายดีเมืองลาว 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาว เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด - พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า - วัดเจ้าแม่สีเมือง - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี (3 วัน 2 คืน)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี - คำชะโนด - หลวงพ่อพระใส - หนองคาย

11.00 น. รับคณะที่สนามบินดอนเมือง บินตรงสู่สนามบินอุดรธานี

12.30 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่อาเภอบ้านดุง  เข้าสู่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์วังนาคินทร์ คำชะโนด หรือ “วัดศิริสุทโธ” ที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อปู่ศรีสุทโธ  และเจ้าย่าปทุมมา  มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรงประทานให้  จากนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย  เข้าชม วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย และยังเป็นวัดที่เก็บรักษาหงอนพญานาค 2 ชิ้น เก็บอยู่ในตู้โชว์ ภายในพระอุโบสถ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร้านแดงแหนมเนือง (มื้อ1) หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในโรงแรม พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่สอง หนองคาย - เวียงจันทน์ - ล่องแพแม่น้ำงึม - ถนนคนเดินริมโขง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ2) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ (ฝั่งไทย) หลังผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อย พาท่านออกเดินทางตรงสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว  ไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็น ศาสนสถานที่สาคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจาชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอานาจอธิปไตยของลาว จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารลาวเดิม (มื้อ3) พร้อมล่องแพชมความงามของลำน้ำงึม และสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังอาหาร พาท่านชมหอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอมและกลองสำริดประจำราชวงศ์ของลาว จากนั้นนำไปช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าพื้นเมืองใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ผ้าไหม เครื่องเงิน ฯลฯ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารจันคำ (มื้อ4) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง ยามเย็น ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด จากนั้นพาท่าน เช็กอินเข้าสู่ที่พักในโรงแรม ให้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสีเมือง - หนองคาย - อุดรธานี – กรุงเทพฯ

05.00 น.  ตื่นแต่เช้า (สำหรับท่านที่สนใจ) นำท่านเลือกซื้อขนม อาหารแห้ง ข้าวเหนียว เพื่อ ทำบุญใส่บาตร ให้กับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตยามเช้าของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ5) หลังอาหาร นำท่านนมัสการ “วัดศรีเมือง” เป็นวัดในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอามาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ชารุดไปบางส่วน ซึ่งชาวลาวเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก แล้วนำท่านออกเดินทางกลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

11.00 น. เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร  ท่านสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก  ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ

12.00 น. นำท่านเดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเลอโขง (มื้อ6) หลังอาหารพาท่านออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี บินตรงสู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง  สิ้นสุดการให้บริการเวลาประมาณ 16.00 น.

ราคาค่าบริการนำเที่ยวแนะนำ เดินทางเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 11,990 บาท (นอนโรงแรม 4 ดาวตลอด 2 คืน) กรณีพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท หรือเดินทางต่ำกว่านั้นโปรดสอบถามอีกครั้ง

หมายเหตุ ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาลและวันเเวลาที่เดินทาง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR  , roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่ 33/07054 และ 24/00518 

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 253,019
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0