เวียดนามกลาง ญาตราง มุ่ยเน่ ดาลัก

นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธารนางฟ้า

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ตรวจสัมภาระและเอกสาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง เชิญใช้บริการของสายการบินที่ Bangkok Airways Lounge บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ นา้ ส้ม ให้ท่านได้พักผ่อน ฟรี WiFi จนได้เวลาขึ้นเครื่อง

10.20 น. เดินทางสู่มืองญาตราง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG993

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเนียเทรียงแคมรานห์ เมืองญาตราง นำท่านเดินทางสู่เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามใต้ระหว่างการเดินทาง ชมเส้นทางเลียบชายทะเลตะวันออกที่สวยงาม

16.00 น. นำชม ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ (Red and White sand Dunces) ภูเขาทรายสีแดงชมบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย จากนั้นพาไปชม ท่าเรือมุยเน่ ถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้าน แล้วเดินทางไปลุยน้ำที่ ลำธารนางฟ้าซุยเตียนหรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดินที่สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เสร็จแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH MUINE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง มุ่ยเน่–ดาลัด-นั่งกระเช้า(Cable Car)-วัดตั๊กลัม-น้า ตกดาตันลา–เจดีย์มังกร-สถานีรถไฟเก่า

07.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆ บนขุนเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,475 เมตร ดาลัดถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝรั่งเศสจึงสร้างและพัฒนาเมืองดาลัดให้เป็นเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นเพื่อใช้ในการพักผ่อน ซึ่งต่อมาเมืองดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบใม้ผลิชั่วนิรันดร์” ซึ่งเป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สุด เพราะแม้ในฤดูร้อนของดาลัดอุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านั้น

เที่ยง บริการ อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของฟาร์มผักและผลไม้ รวมถึงวิวเมืองดาลัด จนถึง วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน ชมวิหารบนเนินเขา พาท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาตันลา (Datanla) ให้ท่านสนุกสนาน กับการนั่งรถรางลงไปที่น้ำตก ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วเดินทางกลับสู่ ดาลัด ไปชมบ้านเรือนแบบฝรั่งเศส บนถนน Tran Hung Dao จะได้ชมวิลล่าสุดหรู และ บ้านพักสไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมที่สร้างในยุคสมัยฝรั่งเศส ไปชมเจดีย์มังกร ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายเซน ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม มีความสูงถึง 37 เมตร ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ชมทะเลสาบเล็กๆและสวนดอกไม้ จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟเก่า ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ในช่วง ศ.ศ.1932 -1938 เส้นทางรถไฟสายนี้มีความ ยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน มีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของเมือง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Golf Valley Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม พระราชวังเบ๋าได๋ – ปราสาท โพนครม - โบสถ์คาทอลิค - สวนสนุก Vinpearl Land

 

07.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร แล้วนำท่านไปชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าได๋เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1933 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี เป็นที่พักผ่อนของพระองค์และครอบครัว ตั้งอยู่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นำท่านชมห้องพัก, ห้องทำ งาน เครื่องชาม และวัตถุโบราณ ที่เก็บพบได้ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเบ๋าได๋พร้อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรส พระราชธิดา จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองญาตะราง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทโพนครม (Po Nagar Temple) นำท่านชมศาสนสถาน สร้างขึ้นเพื่อศาสนาฮินดูที่ประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง สร้างในสมัย พุทธศตวรรษที่ 16-18 สถานที่แห่งนี้เคยถูกทำลายหลายครั้ง มีการบูรณะต่อเติมหลายครั้ง ในสมัยการปกครองของอาณาจักรจาม  ท่านจะได้ชมและถ่ายรูป จนได้เวลาสมควร นำท่านชม Cathedral of Christ the King โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1886 โดยได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น ด้านในให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โบสถ์ที่ยุโรป พาท่านเข้าสู่ สวนสนุก Vinpearl Land ที่เต็มไปด้วยสถานที่ ที่จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน  นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามไปยังสถานที่ตั้ง ขึ้นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวโดยรอบของเมืองญาจาง ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ลงมาเดินชมสวนดอกไม้ในโดมขนาดมหึมาที่ปลูกพันธุ์ไม้สวยงามไว้มากมาย หรือ ท่านจะเลือกนั่งรถแสนสนุก (Roller Coaster) พร้อมถ่ายรูปตามปราสาท ในเทพนิยายที่สวยงามมากมาย จนได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยกระเช้าลอยฟ้า อีกครั้ง

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก พักที่ YASAKA NHA TRANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ช็อปปิ้ง Dam Market - สนามบิน - กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปซื้อของที่ระลึกที่ตลาด Dam Market ตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองนาตรัง มีทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก ของที่ระลึก

10.00 น. เดินทางสู่สนามบินเนียเทรียงแคมรานห์

12.55 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG-994

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาค่าบริการ เดินทางเป็นกรุ๊ป ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 18,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

หมายเหตุ ราคาและโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาลและวันเเวลาที่เดินทาง โปรดสอบถามก่อนทำการจองโปรแกรม

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID :  roikohadventure
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/07054 และ 24/00518 

 

RKA TOUR นำเที่ยวแบบครบวงจร เที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม จัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด นำเที่ยวทุกรูปแบบ กินอาหารอร่อย นอนสบาย ราคาไม่แพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 257,033
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0