ทัวร์แสวงบุญอินเดีย

 ทัวร์แสวงบุญ ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล

เป็นโปรแกรมนำเที่ยวกึ่งแสวงบุญ ในเส้นทางตามรอยของพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา ณ ประเทศแหล่งกำเนิด ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกของโลกครบองค์พระรัตนตรัย ไปดูสถานที่ปรินิพพานและที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดเส้นทางยังได้ชมและศึกษาสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องและมีบันทึกไว้ในพระพุทธประวัติมากมาย 

โปรแกรมไปทัวร์แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน เหมาะอย่างยิ่งที่พระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาจะหาโอกาสไปให้ไปดูให้เห็นกับตา ได้รู้แจ้งและได้เห็นสัจธรรมหลายๆ อย่างที่เป็นความจริงของพระพุทธศาสนา จะได้เกิดปัญญาและความสว่างยิ่งขึ้นในหลักธรรมและข้อสงสัยทั้งปวง เป็นโปรแกรมการเดินทางที่ยาวหน่อยรวม 8 วัน แต่ก็คุ้มค่ามากๆ โดยมีรายละเอียดการเดินทางโดยย่อ ดังนี้

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - พาราณสี -  ธัมเมกขสถูป - คงคาราตรี - วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนา
วันที่ 2 พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - บ้านโสตถิยพราหมณ์ - วัดไทยพุทธคยา - วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา
วันที่ 3 วัดไทยลัฐฏิวันมหาวิหาร - รอยเกวียนโบราณ - เขาคิชฌกูฏ - วัดไทยนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - วัดไทยไวสาลี
วันที่ 4 ปาวาลเจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - หมู่บ้านกาลามะ - สาลวโนทยาน - มกุฏพันธนเจดีย์ - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
วันที่ 5 ประเทศเนปาล - สวนลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี
วันที่ 6 วัดไทย960 - วัดสิทธารถราชมณเฑียร - คฤหาสถ์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - วัดพระเชตวันมหาวิหาร - วัดไทยสาวัตถี
วันที่ 7 เมืองพาราณสี - ช็อปปิ้ง ซื้อของฝาก
วันที่ 8 วัดมูลคันธกุฏีวิหาร - วัดไทยสารนาถ - สนามบินโกกาต้า - สนามบินดอนเมือง จบโปรแกรม

สนใจไปแสวงบุญหรือวางแผนจัดเดินทางไปเป็นหมู่คณะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ไปสักการะ 4 สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล นำเดินทางด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพุทธประวัติและสถานที่ ไปแสวงบุญให้ได้ทั้งความรู้และอิ่มบุญ คาดว่าจะมีการเดินทางประมาณต้นปี 2566 - 2567 โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณท่านละสามหมื่นบาทอาจมีเพิ่มเล็กน้อยตามจำนวนผู้เดินทางและฤดูกาลที่ไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าบริการของสายการบิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 084-625-9929


 • เล่าขั้นตอนการเตรียมตัวเดินทางไปแสวงบุญสักการะสถานที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เกินคุ้มที่ครั้งหนึ่งของชีวิตได้ไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

 • วันแรกของการเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย บินจากไทยเวลา 09.00 น. ถึงเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วมุ่งสู่ตำบลสารนาถ เข้าพักที่วัดไทยพาราณสีพุทธวิปัสสนาซึ่งทั้งสะดวกและสบายมาก ก่อนไปสักการะธัมเมกขสถูปช่วงบ่าย

 • อดีตคือบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี สถานที่เหล่าปัญจวัคคีย์หนีมาจากพระสมณโคดมตอนเลิกบำเพ็ญทุกข์กริยา เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกและพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกของโลก

 • พานั่งเรือไปตามแม่น้ำคงคา แม่น้ำที่คนอินเดียนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นแม่น้ำแห่งสรวงสวรรค์ สามารถชำระล้างบาปและพาคนตายกลับสู่สวรรค์ได้ ชมแสงไฟแห่งเมืองพารณสีที่ไม่เคยมอดดับมากว่า 4 พันปี และชมพิธีบูชาไฟถวายแก่เทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำคงคา

 • วันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเร่งไปให้ถึงพุทธคยาทันช่วงบ่าย ด้วยระยาทางที่ยาวร่วม 250 กิโลเมตร จึงแวะกินอาหารพื้นเมืองอินเดียระหว่างทาง ได้รู้จัก จาปาตีกินกับแกงที่คล้ายซุปทัวร์ กับชาอินเดียที่เรียกว่าจัย ก็อร่อยดี ระวห่างทางก็มีสาระสนุกมาเล่าให้อ่านด้วย

 • พาไปเยือนบ้านนางสุชาดา ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม นับเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปทัวร์สังเวชนียสถานครั้งนี้ ทำให้ได้รู้และได้เห็นข้อเท็จจริง ในเรื่องราวของพุทธประวัติบางตอนที่น่าสงสัยอย่างทะลุปรุโปร่ง ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลช่วงเวลานั้นมากยิ่งขึ้น

 • คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าพราหมณ์โสตถิยะถวายหญ้าคาแก่พระพุทธเจ้า แต่เมื่อเราไปถึงถิ่นต้นกำเนิดจึงได้รู้ว่ามันหาใช่หญ้าคาไม่ แต่เป็นหญ้ากุศะ หญ้าพื้นเมืองที่เจอแถบอินเดียและเนปาล มีลักษณะใบอ่อนนุ่มรากมีกลิ่นหอม คนอินเดียชอบเอามาปูรองนอน

 • ทันทีที่ย่างเท้าเข้าไปในเขตชั้นในของพุทธคยา เรารับรู้ได้ถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่สงบ นิ่ง และเย็น เกิดความปิติและอิ่มเอิบอย่างอธิบายได้ยาก ณ ที่นี้คือที่ที่ศาสดาของเราทรงตรัสรู้หนทางแห่งความดับทุกข์ เป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาที่ให้ความสงบสุขร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งโลก

 • เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างในประเทศอินเดีย ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลไทย ตั้งอยู่ห่างจากเจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร มีทั้งสถานพยาบาลและสถานกงศลที่จะคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่เดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย

 • วัดไทยที่ให้บริการอาหารและ ที่พักสบายๆ สำหรับคนไทยที่เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์พุทธคยา ส่วนค่าบริการก็แล้วแต่กำลังศรัทธา

 • ไปฟังเรื่องเล่าสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เดิมเคยเป็นชฏิล 3 พี่น้องกับบริวาร 1,000 รูป เดินทางไปกรุงราชคฤห์พบกับพระเจ้าพิมพิสารที่ป่าตาล

 • ไปดูร่องรอยความรุ่งเรืองทางการค้าในยุคโบราณของกรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย กับรอยล้อเกวียนบนหินอายุกว่า 3,000 ปี

 • ระหว่างทางที่ขึ้นเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในพุทธประวัติ ไปสักการะพระมูลคันธกุฎี ถ้ำที่อยู่ของพระอัครสาวก จุดที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า

 • ถึงยอดเขาไปถึงถ้ำที่อยู่ของพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ และกุฏิของพระอานนท์ และที่ประทับของพระพุทธเจ้า

 • วัดไทยที่มีความเป็นมาแปลกกว่าวัดไทยอื่นๆ ในอินเดีย เป็นที่พักแรมและบริการอาหารแก่นักเดินทางชาวไทยที่ไปแสวงบุญในอินเดีย

 • มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและโด่งดังมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปัจจุบันก็ยังเป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก

 • ที่พักในคืนที่3ของคณะเรา อากาศช่วงการเดินทางกำลังดี นอนสบาย อาหารอร่อย และได้รู้จัก เมืองไวสาลีในสมัยพุทธกาลด้วย

 • สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารกำหนดวันปรินิพพานในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันได้รับการดูแลให้คงสภาพเดิมมากที่สุด

 • สถานที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรกใในพระพุทธศาสนา และมีเสาอโศก เสาหินโบราณสำคัญเพียงต้นเดียวในอินเดีย ที่ยังคงมีสภาพดีที่สุด

 • หมู่บ้านชาวกาลามะที่กำเนิดพระสูตรที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก พระพุทธเจ้าทรง สอนให้ใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ รู้จักอยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนใคร

 • สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สถานที่ไว้พระพุทธสรีระ มหาปรินิพพานวิหาร และไปรู้จักต้นสาละต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงละสังขาร

 • สถานที่ถวายพระเพลิงแก่พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ ไปแล้วได้รู้ได้เห็นและจะได้เตือนสติให้ระลึกอยู่เสมอเรื่องสัจธรรมอันเป็นนิรันดร์ของโลก

 • วัดไทยในอินเดียแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 มีงานสำคัญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มีคนไทยและชาวอินเดียมาร่วมงานมากขึ้นทุกๆ ปี

 • พักที่ โรงแรม Bhadant Gyaneshwar Buddha-Vihar และไปกินอาหารที่ร้าน Lumpini Pop Light Restaurant เป็นคืนแรกที่เรานอนโรงแรมและกินอาหารแบบอินเดียโดยไม่มีกลิ่นไทยเจือปน ก็สบายและอร่อยดีนะ

 • ด่านโสเนารี ประตูระหว่างประเทศอินเดียและเนปาล ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากแต่ใช้เวลานานนิดหน่อยเพราะคนเยอะมาก ทั้งชาวพุทธที่รอข้ามด่านไปสวนลุมพินีและฝรั่งที่ตั้งใจเดินทางไปปีนเขาเอเวอเรสท์

 • ออกจากด่านโสเนารี เข้าสู่ประเทศเนปาล รถนำเที่ยวพาคณะเราไปเช็คอินเข้าพักและกินอาหารเที่ยงที่ Hotel Buddha Town & Restaurant มีเกร็ดสนุกๆ ในการเดินทางมาเล่าให้อ่าน เพื่อนักเดินทางรุ่นน้องที่จะไปตามรอยพระพุทธเจ้าจะได้เตรียมตัว

 • พาไปชมแผ่นศิลาหมาย ชี้บอกตำแหน่งที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ถือว่าเป็นบุญวาสนายิ่งนักที่ได้เห็นกับตาตัวเอง นอกจากนั้นก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชาวพุทธน่าจะไปสัมผัสด้วยตาซักครั้ง

 • พาไปชมวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมสวยที่สุดแห่งหนึ่ง สวยทุกมุมมองทั่วทั้งบริเวณของวัด ไปแล้วได้ทั้งบุญตาและบุญตัว อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกาย

 • ที่นี่เป็นจุดแวะพักของคนไทยที่ตั้งใจไปลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นทั้งที่พักและจุดบริการนักแสวงบุญชาวไทยในอินเดีย ถ้ามีโอกาสไปถึง แนะนำเลยว่าต้องไปกินแตงโมโรตีอรีดอย

 • พาไปเยือนบ้านหรือคฤหาสถ์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีใจบุญที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เป็นเลิศในการให้ทาน เป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร

 • บ้านเกิดขององคุลีมาล มหาโจรที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกเมื่อได้รับธรรมะจากพระพุทธจ้าก็ได้บวชจนบรรลุพระอรหันต์ เป็นสถานที่เดียวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติที่ต้องห้อมล้อมด้วยรั้วอย่างมิดชิดเพราะ..

 • วัดที่สร้างจากแรงศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ของมหาอุบาสกผู้เป็นเลิศในการถวายทาน ได้สักการะต้นอานนท์โพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ปลูกเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าเฝ้าพระองค์และยังคงยืนต้นมาจนถึงวันนี้

 • วัดไทยอยู่ในรัฐอุตตรประเทศหรือเมืองสาวัตถีเดิม ตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดพระเชตวันมหาวิหารมากนัก เป็นวัดที่มีความพร้อมให้ความสะดวกทั้งที่พักและอาหารแก่นักเดินทางชาวไทยที่ตั้งใจไปแสวงบุญที่อินเดีย

 • พาไปชมวัดที่ประชาชนชาวศรีลังกาพร้อมใจกันสร้างถวายให้ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ บุคคลสำคัญของโลกผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ไปกราบสักการะพระทองคำที่งามมากๆ

 • พาไปชมวัดไทยสารนาถ ชมพระพุทธรูปยืนปางประทานพรที่งดงามมาก ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยจบโปรแกรมการเดินทางไปตามรอยเส้นทางของพระพุทธเจ้า 8 วันในอินเดียด้วยความสุขและอิ่มเอิบใจ

 • กุฏิพระพุทธเจ้า.jpg
  โปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล หลายคำถามว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศอินเดียเพื่อแสวงบุญ ทั้งที่เมืองไทยก็มีวัดเยอะแยะมากมาย มีผู้รู้กล่าวไว...

 • เที่ยวเวียดนาม15.jpg
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน นำเที่ยวเมือง เว้ ดานัง และฮอยอันไปชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน ดูการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟของเมืองมรดกโลก สัมผัสการนั่งเรือกระด้ง ชม...

 • 2019-02-21-11-27-27.jpg
  พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียร์ม่า (พม่า) 2 วัน 1 คืน นำเที่ยวพม่าด้วยคนพื้นที่ชำนาญท้องถิ่น ชม 5 วัด สำคัญ วัดชเวมินหวุ่น, วัดมิจาโกง,วัดเจ้าลงจี, วัดมอญพระยืน , ไหว้หลวงพ่อทั...

 • เที่ยวมะริด22.jpg
  เที่ยวพม่าตอนใต้ มะริด - ตะนาวศรี (เริ่มต้นจากด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์) เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พม่าตอนใต้ ประกอบไปด้วย ทวาย มะริด และกอตองหรือเกาะสอง เมืองเหล่านี้ได้ถูกซ่อนเร้นจากโ...

 • เวียดนาม2.jpg
  นำเที่ยวประเทศเวียดนาม 3 เมือง ได้แก่ ญาตราง - มุ่ยเน่ - ดาลัก 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันที่ 1 ของการเดินทาง พาเที่ยว ญาจาง - มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง - ลำธาร...

 • 709850.jpg
  RKA Tour พาเที่ยวเวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เยือน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เยือนลาวไก , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขา , Cat Cat Village , นาข้าวขั้นบันได , Silver water fall , ตามก๊ก , นั่งเรือ...

 • S__7536998.jpg
  SKS06 KOREA หิมะมหาชน (SKI – SEOUL – SEOUL)RKA TOUR พาเที่ยวเล่นสกีหิมะประเทศเกาหลี พาชม อินซอน - เกาะนามิ - สนุกกับการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท - ชมไร่สตรอเบอรี่ - EVERLAND - พิพิธภัณฑ...

 • 305046.jpg
  SKS05 KOREA เกาหลีหวานเจี๊ยบ มีทริปเดินทางทุกวัน ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2562RKA TOUR จัดไปเกาหลีให้หัวใจละลายตามคำร้องขอ ด้วยโปรแกรมเกาหลีหวานเจี๊ยบ นอนซอรัคซาน วัดซินอึนซา พระราชวังด...

 • 2019-04-09-14-05-28.jpg
  พาเที่ยวพม่า เยือนเมียวดี เที่ยวสนุก นอนสบาย อาหารอร่อย รับประกันความประทับใจเที่ยวแบบวีไอพี RKA Tour พาเที่ยวจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ชม 4 วัดดังได้แก่วัดชเวมินหวุ่น,วัดมิจาโก...

 • 563217.jpg
  เที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ 4 วัน 3 คืน RKA TOURร่วมกับสมาชิกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดทริปวีไอพี พาเที่ยวสิบสองปันนารูปแบบใหม่ ทริปนี้จัดขึ้นเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ห...
  ราคาขาย ฿15,000
  มีสินค้า


 • 563892.jpg
  ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน พาไปสักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone ทานอาหารพิเศษทุ...
  ราคาขาย ฿9,990
  มีสินค้า


 • 6.jpg
  เที่ยวอีสานเหนือ และสะบายดีเมืองลาวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีน นำเที่ยว อุดรธานี - แดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด -พระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -วัดเจ้าแม่สีเ...

 • 541099.jpg
  พาไปลาว เข้าสะหวันนะเขต 3 วัน 2 ประเทศ เพียง 3,900 บาทเท่านั้น ไปชมพระธาตุอิงฮัง - บ้านฝรั่งเศส - Duty Free - ตลาดสิงคโปร์ - ศูนย์สินค้า OTOP ของลาว - พระธาตุพนม ตลาดอินโดจีน เน้นเ...
  ราคาขาย ฿3,900
  มีสินค้า


 • 2018-08-22-12-38-19.jpg
  จัดเฟรมทริป ไปเที่ยวกับเจ้าของทัวร์ 4 วัน 2 ประเทศ ไหว้พระธาตุไทยลาว ชมเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวแบบวีไอพี ถูกแต่ดี จัดให้เกินคุ้ม นำเที่ยวขึ้นเครื่องบินจากสุราษฎร์ธานี ไปชมพระธาตุอิงฮ...
  ราคาขาย ฿8,790
  มีสินค้า


 • S__7168074.jpg
  SJT06 อินเลิฟโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน เดือนทางช่วงเดือน ตุลาคม 2562 พาเที่ยว วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอโดบะ - โกเทมบะ เอาท์เลต - หมู่บ้าน...

 • 976130.jpg
  พาเที่ยวเมืองมรดกโลก วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศลาว RKA Tour พาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก ประเทศลาว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแนะนำสามารถปรับเปลี่ยนได้ต...

 • 9จอง12เชียง.jpg
  กรุงเทพ-สิบสองปันนา 3วัน2คืน วันแรกของการเดินทาง สนามบินกรุงเทพ - สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย -วัดหลวงเมืองลื้อ-พิพิธภัณฑ์ -9จอม12เชียง-นํ้าพุดนตรี(L/D ) 05.25 -06.45 น. เดินทางจากสน...
Visitors: 280,632
google.com, pub-9226504384273204, DIRECT, f08c47fec0942fa0