ดำน้ำอ่าวปะการัง100ไร่ ท่าชนะ

ดำน้ำชมปะการัง อ่าวท่าชนะ  

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปะการังขนาดมหึมากินพื้นที่กว้างมากกว่า 100 ไร่ อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก ถือได้ว่าเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางทะเล แหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กุ้งหอยปูปลาและเต่าทะเลได้ใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก ขยายพันธุ์รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลวัยอ่อน เมื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลจำนวนมาก ย่อมเกิดวัฏจักรชีวิตนำสัตว์นักล่า หลายๆ ชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งปะการังแห่งนี้ด้วย จึงทำให้อ่าวท่าชนะ สามารถทำการประมงชายฝั่งได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฝั่งอ่าวไทย โดยชาวประมงไม่จำเป็นต้องนั่งเรือไปไกลๆ เพื่อทำการประมง

ปัจจุบันปะการังของอำเภอท่าชนะ ได้ถูกช่วยกันดูแลโดยชาวทะเลจากชุมชนในอ่าวท่าชนะ ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ และส่วนราชการในพื้นที่ ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้ปะการังขนาดยักษ์แห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้สามารถจับมาทำอาหารได้ตลอดไปให้นานมากที่สุด มีการจัดนำเที่ยวแบบอนุรักษ์ ช่วยกันทำทุ่นจอดเรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำน้ำดูปะการังที่ไม่สร้างความเสียหายให้ระบบนิเวศน์ของปะการัง ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของปะการังอ่าวท่าชนะ ฯลฯ

ทริปดำน้ำดูปะการัง อ่าวท่าชนะ + ซีฟู้ด 1 Day Trip
อำเภอท่าชนะมีแหล่งปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก เป็นทุ่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง มองเห็นปะการังสุดสายตา อุดมด้วยทรัพยากรสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งลูกปลานานาชนิด หมึก ปู และกุ้ง เป็นแหล่งปะการังเพียงไม่กี่แห่งที่ยังสามารถพบเห็นปลานกแก้วสัตว์คุ้มครองที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ และยังจะได้พบเห็นหอยมือเสือขนาดใหญ่ ที่ชุมชนและชาวประมงร่วมกับบริษัทนำเที่ยวและทางราชการช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้

RKA TOUR พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไปดูวิถีการทำประมงพื้นบ้านแบบใช้ภูมิปัญญาชาวทะเลในการการจับหมึกวาย การวางลอบปูม้า และมารับประทานอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ โดยมีโปรแกรมแนะนำ ดังนี้

08.00 น. เจอกันที่ท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ แนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำและวิธีการดำน้ำสน็อคเกิลให้ปลอดภัยรวมทั้งไม่ทำลายแหล่งปะการัง

08.30 น. นั่งเรือสปีดโบ๊ทออกจากท่าเรือท่าชนะ เดินทางไปกองปะการัง 100ไร่ อ่าวท่าชนะ ไกด์พาลงดำน้ำพร้อมให้ศึกษาธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ของ ซุปเปอร์มาร์เก็ตยักษ์กลางทะเล (กองปะการังขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งอาศัย เพาะฟัก และอนุบาล สัตว์ทะเลวัยอ่อน)

11.00 น. นั่งเรือไปชมการทำประมงแบบใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจับหมึกวาย และวางลอบจับปูม้า (เนื่องจากเป็นกิจกรรมดำรงชีพของชาวทะเล จะมีให้ชมเป็นบางวันเท่านั้น) พร้อมให้ซื้อหมึกสดและปูม้า สดๆ เป็นๆ เป็นของฝากกลับบ้าน

12.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือเอนกประสงค์ท่าชนะ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ด เป็นโปรแกรมเซ็ตเมนูตามฤดูกาล

14.00 น. ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เมื่อจบโปรแกรมนักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ  ได้แก่ ตลาดใต้เคี่ยมตลาดอัตตลักษณ์ชาวใต้ , ชุมชนเขาเพลา , ป่าพรุคันธุลี , อาบและแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ , วัดพระบรมธาตุไชยา , แหล่งผ้าไหมบ้านพุมเรียง ฯลฯ

ราคาค่าบริการนำเที่ยว โปรแกรม ดำน้ำดูปะการัง อ่าวท่าชนะ + ซีฟู้ด 1 Day Trip จองเพียง 1000 บาท/กรุ๊ป

 • เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท 10-13 ท่าน ท่านละ 1,500 บาท  
 • เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท 8-9 ท่าน ท่านละ 1,700 บาท  
 • เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท 6-7 ท่าน ท่านละ 2,100 บาท  
 • เดินทางด้วยเรือประมง ตั้งแต่ 4-5 ท่าน ท่านละ 1,700 บาท  


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
2. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
4. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
5. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ 

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  41/ 00235
฿1,500
จำนวน:

 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่ หมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 42 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยอันดับต้นๆ ของโลก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อ...

 • หมู่เกาะอ่างทอง6.jpg
  RKA TOUR พาทัวร์ทะเลสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่ทริปเดียวเที่ยวครบทั้ง หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย และเกาะพะงัน ให้คุณได้ลัลล้ากับกิจกรรมทางทะเล ณ เกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฝั่งอ่าวไทย โด...
  ฿9,990

 • หมู่เกาะอ่างทอง25.jpg
  RKA TOUR พาเที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เส้นทางใหม่จากท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานีมีเส้นทางเดินเรือใหม่จากอำเภอท่าชนะที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งแผ่นดินไปสู่เ...
  ฿5,890

 • IMG20181118150440.jpg
  เรือนำเที่ยว เรือตกปลา ที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ เป็นอำเภอชายทะเลที่มีความอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งกุ้งหอยปูปลาและหมึก มีกองปะการังธรรมชาติขนาดมหึมาบนพื้นที่กว...
Visitors: 27,829