เที่ยวงานชักพระ 2วัน1คืน

นำเที่ยวงานชักพระ + วัดพระบรมธาตุไชยา + กุ้ยหลินเมืองไทย
เที่ยวสุราษฎร์ธานี 2 วัน 1 คืน แบบวีไอพี ไม่เหมือนใคร

ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จัดนำเที่ยวมหกรรมงานบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของสุราษฎร์ธานี ชมเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำที่งดงามตระการตากว่า 100 วัด พร้อมกิจกรรมนำเที่ยวสุราษฎร์ธานีแบบสุดคุ้ม ในราคาไม่แพง พร้อมช่างกล้องมืออาชีพที่จะมาสอนเทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ช่วยให้คุณสร้างภาพสวยประทับใจไปโพสในเฟซบุค และสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือจะเก็บไว้ดูเองเป็นความทรงจำที่งดงาม พร้อมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสวยๆ ด้วยกล้องมือถือตลิอดโปรแกรมการเดินทาง สนใจไปเที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า สุราษฎร์ธานี ปี 2561 ไปทำบุญกว่าร้อยวัดในวันเดียว ถ่ายภาพคู่กับเรือพนมพระสวยๆ เที่ยวสนุก พักสบาย  ทานอาหารอร่อย โทรจองทัวร์ได้ที่ โทร. 084-625-9929 (รับจำกัดจำนวนในแต่ละวัน)

RKA TOUR นำเที่ยว งานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า  สุราษฎร์ธานี   2 วัน 1 คืน ให้เลือกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 และรับจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบตามความประสงค์ของท่าน

วันแรก ของโปรแกรม

10.00 น. รับลูกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (หรือตามไฟท์ที่ลูกค้าเดินทาง)
11.00 น. นำเที่ยววัดสวนโมกขพลาราม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่น ณ ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง (มื้อที่ 1 )
13.30 น. นำเที่ยวและสักการะพระบรมธาตุไชยา แล้วไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองไชยา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
16.00 น. ไปทำบุญกับเรือพนมพระและชื่นชมกับงานพุทธศิลป์อันวิจิตรตระการตาจากวัดต่างๆ กว่า 100 วัด ทั้งเรือพระทางบก และเรือพระทางน้ำ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสวยๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ
18.30 น. รับประทานอาหารซีฟู้ด ณ ร้านอาหารลำภู 2 ปากน้ำตาปี (มื้อที่ 2)
20.00 น. นำส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย (โรงแรมเคปาร์ค , เดอะริช หรือโรงแรมระดับเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการจองโรงแรม)

วันที่สอง ของโปรแกรม

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา
10.00 น. เดินทางต่อด้วยเรือนำเที่ยว ชมความสวยงามของเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลินเมืองไทย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่แพคีรีธารา (มื้อที่ 4) 
13.30 น. เดินทางกลับ
16.00 น. นำส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี (หากมีเวลาเพิ่ม สามารถนำเที่ยวนอกโปรแกรมได้ แต่จบโปรแกรมที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ไม่เกิน 18.00 น.)

ค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยว งานชักพระ + วัดพระบรมธาตุไชยา + กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวสุราษฎร์ธานี 2 วัน 1 คืน แบบวีไอพี รวมที่พัก 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  รถและนำเที่ยวตลอด 2 วัน และค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • เดินทาง 4 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,550 บาท
 • เดินทาง 6-8 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,800 บาท
 • เดินทาง 9-10 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,800 บาท

หมายเหตุ
โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมนำเที่ยวแบบไพรเวททัวร์ ไม่นำเที่ยวกับกรุ๊ปอื่น และหากประสงค์จะเข้าพักห้องพักท่านเดียวจ่ายเพิ่ม 500 บาท และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการนี้รวม 
 • รวมค่ารถตู้รับ-ส่งและนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • รวมค่าเรือนำเที่ยวเขื่อนรัชชประภา (ส่วนตัว)
 • รวมค่าห้องพัก  1 คืน  
 • รวมค่าอาหาร 4 มื้อ   
 • รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน  
 • รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์


อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • เด็กอายุ 3-10 ขวบ คิดค่าบริการ 50% (ไม่เสริมเตียง)
 • อายุ 11 ปีขึ้นไป คิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ 50% ของราคานำเที่ยว
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว  ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

 • ชักพระ_๑๘๐๙๒๓_0009.jpg
  นำเที่ยวงานชักพระ-ทอดผ้าป่า สุราษฎร์ธานี 2 วัน 1 คืน ไม่เหมือนใครร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จัดนำเที่ยวมหกรรมงานบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของสุราษฎร์ธานีชมเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำที่...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

฿4,500
จำนวน:
Visitors: 19,896