วัดพระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์

วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่โบราณกาล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติและยกฐานะวัดเป็นพระอารามหลวง  พระบรมธาตุไชยาเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้  ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ พระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา 

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา เป็นเจดีย์ทรงปราสาทเรือนธาตุ มีฐานเป็นรูปกากบาท มีมุขทั้ง 4 ด้าน  ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วรูปสี่เหลี่ยม ตกแต่งด้วยเสาติดผนัง  ส่วนฐานอยู่ต่ำกว่าผิวดิน ปัจจุบันทางวัดได้ขุดบริเวณฐานโดยรอบกว้าง และลึกประมาณ ๑ เมตร เพื่อให้เห็นฐานเดิม  มุขด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออก มีบันไดทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปภายในองค์เจดีย์ได้  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างมานานและเก่าแก่มาก จากหลักฐานน่าจะเป็นสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งได้รับเอาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และได้ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย โดยการรับเอาอารยธรรมของอาณาจักรต่าง ๆ มา ซึ่งสามารถสันนิฐานได้จากโบราณสถาน โบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีปรากฏอยู่หลายสมัย อันแสดงถึงความเจริญ และความเสื่อม บางครั้งทิ้งร้างไปแล้วฟื้นฟูขึ้นใหม่ในพื้นที่เดียวกัน  

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระบรมธาตุไชยา

พระวิหารคด 
พระวิหารคด(ระเบียง) โดยรอบเจดีย์พระบรมธาตุไชยาทั้งหมดมีแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 39 เมตร สูง 4 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา ขนาดและปางต่างๆ รวมทั้งสิ้น 180 องค์  มีพระเจดีย์ หอระฆัง รูปปั้นพระชยา ภิวัฒน์ ผู้เป็นประธานในการบูรณะปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยราชการที่ 5  

พระวิหารหลวง 
พระวิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์เจดีย์พระบรมธาตุไชยา  ในพระวิหารหลวงมี พระพุทธใหญ่น้อยหลายองค์ การบูรณะพระวิหารหลวงนั้น ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยท่านเจ้าคุณพระชยาภิวัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2444  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2502 พระราชชัยกวี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาเป็นประธานในการบูรณะพระวิหารหลวง โดยรื้อพระวิหารหลังเก่าที่ชำรุดออกคงไว้แต่ พระพุทธรูป และฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูป เมื่อครั้งพระครูโสภณเจตสิการาม ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2478 ก็ได้ใช้พระวิหารหลวงนี้เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุต่างๆ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและประชุมคณะสงฆ์ 

พระอุโบสถ 
พระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์พระบรมธาตุ นอกกำแพงพระวิหารคด เริ่มสร้างประมาณ พ.ศ. 1335 เขตพัทธสีมากว้าง 13.15 เมตร ยาว 18.80 เมตร แต่เดิมนั้นมีใบพัทธสีมาเพียงใบเดียว เรียงรายรอบพระอุโบสถ จนถึงสมัยพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกา ได้แผ่เข้ามาในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 1800 พระสงฆ์ลังกาได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาซ้ำลงในที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์มีความมั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วัดที่ได้ผูกพัทธสีมาซ้ำแล้ว จึงให้ปักใบพัทธสีมาเพิ่มขึ้นเป็นคู่แฝดโดยมาก มัก จะเป็นอารามหลวง ด้วยเหตุนี้ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงมีใบพัทธสีมา 2 ใบ  

พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ 
พระพุทธรูปศิลาทรายแดงสามองค์ หรือพระพุทธรูป ๓ พี่น้อง ซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนลานภายในกำแพงแก้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยาโดยฝีมือสกุลช่างไชยาปางมารวิชัย ทำด้วยศิลาทรายแดงทั้ง ๓ องค์  เดิมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคงจะเป็นวิหาร แต่ชำรุดหักพังจึงถูกรื้อออกไป  มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีการสร้างศาลาครอบไป ๓ ครั้งแต่เกิดเหตุอสนีบาต (ฟ้าผ่า) ที่ศาลาองค์พระทั้ง ๓ ครั้ง ทำให้ไม่มีใครดำเนินการสร้างครอบองค์พระมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งอย่างทุกวันนี้ 

เจดีย์ทิศ
ตั้งอยู่รอบองค์พระบรมธาตุที่มุมทั้ง ๔ ทิศ มีเจดีย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะเป็นเจดีย์แตกต่างจากเจดีย์ทิศที่มุมอีกสามด้านเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้ภายใน มีประตูปิดล็อคอย่างแน่นหนา พระนามว่าหลวงพ่อโต เป็นศิลปะแบบลังกา สร้างในสมัยอยุธยา ส่วนเจดีย์อีกสามองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ หลังกว่าเจดีย์องค์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเจดีย์ด้านทิศตะวันตกด้านหลังองค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์ทรงมณฑปสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา 
ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านตะวันออกภายในวัดพระบรมธาตุไชยา เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีหน้าที่ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารจัดแสดง ๒ หลัง หลังที่ ๑ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่ ๑ จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ ๒ แบ่งการจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์  , จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ , จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต ศิลป์พื้นบ้าน และจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน)  และยังมีการจัดแสดงระฆังเก่าในสมัยราชวงศ์หมิงสองใบ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า โดยระฆังสองใบนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรโบราณไชยา และชุดพระเครื่องศิลปะอยุธยา เครื่องเบญจรงค์สีสวยงามมากมาย โดยเปิดให้เข้าชมในวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม 20 บาท 

บริการพิเศษ ไกด์นำเที่ยว วัดพระบรมธาตุไชยา
RKA TOUR พาเที่ยววัดพระบรมธาตุไชยา นำเที่ยวด้วยมัคคุเทศก์ลูกหลานคนในท้องถิ่น ที่จะเล่าเรื่องความเป็นมาและเกร็ดน่ารู้ที่ต้องให้คนพื้นที่เท่านั้นอธิบาย คุณจึงจะได้อรรถรสเต็มรูปแบบทั้งความรู้และสาระสนุกไม่น่าเบื่อ  สอบถามรายละเอียดการนำเที่ยวได้ที่ โทร. 084-625-9929   

RKA TOUR เปิดบริการจัดนำเที่ยวสุราษฎร์ธานีครบวงจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องรถนำเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก แนะนำเมนูอาหารอร่อย และมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะเล่าเรื่องเมืองสุราษฎร์ธานี ทำให้การท่องเที่ยวของคุณสนุกและได้ความรู้มากยิ่งขึ้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054

 


 • d12.jpg
  ดำน้ำชมปะการัง อ่าวท่าชนะ อำเภอท่าชนะ มีดงปะการังขนาดมหึมากินพื้นที่กว้างมากกว่า 100 ไร่ อยู่ไม่ห่างจากฝั่งมากนัก ถือได้ว่าเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่ง...

 • 2018-05-29-13-53-12.jpg
  กิจกรรมยิงธนู สนามยิงธนู(ชั่วคราว) @ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด อยู่ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ให้บริการเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง แหล...
  ฿200

 • 64742.jpg
  ทานเมนูซีฟู้ดพื้นบ้าน อร่อย เต็มอิ่ม ที่อ่าวท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่าวท่าชนะ อยู่ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเยอะแยะมาก...
  ฿300

 • IMG20181118150440.jpg
  บริการเรือนำเที่ยวตกปลา อ่าวท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหาดที่ยาวและสวยงาม ด้วยสภาพของภูมิประเทศที่เป็นแหล่งสะสมของตะกอนปากแม่น้ำ มีแหล่งปะการังขนาดใหญ่ รวมถึงการวางแท...
  ฿6,000

 • ถ้ำขมิ้น13.jpg
  พาเที่ยวถ้ำขมิ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้ำขมิ้น หรือถ้ำเหม็น อยู่ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎณ์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร จัดว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นหนึ่...
  ฿500

 • เที่ยวเขาสก22.jpg
  พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติเขาสก มีที่ตั้งของที่ทำการอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง ค...
  ฿900

 • ดูดาวที่ท่าชนะ.jpg
  นอนดูดาว ส่องฟ้าหากลุ่มดาวจักรราศี และฟังนิทานดวงดาวที่ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าในชนบทกับท้องฟ้าในเมืองใหญ่ แม้จะเป็นฟ้าผืนเดียวกัน แต่ความสวยงามของแสงดาวแตกต่างกั...
  ฿500

 • ล่องแพเขาสก10.jpg
  ล่องแพไม้ไผ่คลองศก อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขาสกเป็นอุทยานแห่งชาติ อยู่ในอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง เมื่อไปสุ...

 • หินพัด.jpg
  หินพัด และตำนานหินมหัศจรรย์ 7 พี่น้อง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หินพัด อยู่ในเขตตำบลยวนสาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หิน...

 • 388168.jpg
  ล่องแก่งวิภาวดี สุราษฎร์ธานีมีเขตอุทยานแห่งชาติถึง 3 อุทยานด้วยกัน คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก , อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จึงไม่แปลกที่สุราษฎร์ธาน...
  ฿350
Visitors: 16,748