อุดร หนองคาย เลย 4 วัน3คืน

RKA Tour ร่วมมือกับผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ จัดทริปเที่ยวไทยในราคาสุดคุ้ม 

นำเที่ยวทั่วไทย เที่ยวแบบมีมาตรฐาน สนุก สบาย และประหยัด นำเที่ยวโดยคนท้องถิ่น
 
โปรแกรมเที่ยวสนุกสุดคุ้ม ปี 2018 ในพื้นที่ภาคอีสาน
 
เที่ยว อุดร หนองคาย เลย 4 วัน 3 คืน
พาไปทัวร์ 3 จังหวัดอีสานตอนบน ในเส้นทางที่แตกต่าง สัมผัสสายลมหนาวและอารยธรรมที่สวยงามริมแม่น้ำโขง ตื่นใจกับความอลังการของทัศนียภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ และไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
 
วันที่ 1 ของการเดินทางเที่ยว อุดร หนองคาย เลย 
11.45 น. ทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รับคณะทัวร์ที่สนามบิน จ.อุดรธานี ทีมงานเช็คสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อย
12.30 น. นำคณะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
13.30 น. จากนั้นนำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ คำชะโนด
17.00 น. นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ นำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ให้คณะพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 ของการเดินทางเที่ยว อุดร หนองคาย เลย
05.00 น. นำไปตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดท่าเสด็จ (เฉพาะท่านที่ตื่นเช้าและต้องการตักบาตร)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำคณะ นมัสการหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย  ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเมืองหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงให้เคารพนับถือเป็นอย่างมาก
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่  บ้านสีกายเหนือ โฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ไทยที่ได้มาตรฐานรองรับถึง 8 ปีซ้อน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน ที่ชุมชนบ้านสีกาย โฮมสเตย์ เลือกซื้อของฝากตามอัทธยาศัย
13.00 น. เดินทางไป วัดผาตากเสื้อ  วัดเก่าแก่และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 
14.30 น. นำคณะเดินทางไปชม  วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)
17.30 น. นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก 
18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เสร็จแล้วเดินทางกลับโรงแรมที่พักให้คณะพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3 ของการเดินทางเที่ยว อุดร หนองคาย เลย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่  จ.เลย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00 น. นำคณะออกเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
14.00 น. นำคณะเข้าชม พระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานระหว่างกษัตริย์ไทยและลาว หรือเลือกชมความงดงามของวัดเนรมิตร
15.00 น. นำคณะเข้าชม แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นอยู่กลางลำน้ำโขง
17.00 น. นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักในอำเภอเชียงคาน 
18.00 น. นำคณะเข้าชม ถนนคนเดินเชียงคาน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้คณะพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4 ของการเดินทางเที่ยว อุดร หนองคาย เลย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.00 น. นำคณะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติ จ.อุดรธานี จากนั้นทีมงานอำลาคณะ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
พาเที่ยวอุดร หนองคาย เลย 4 วัน 3 คืน เป็นโปรแกรมจัดให้เฉพาะกรุ๊ปราคาพิเศษ มีราคาแนะนำเดินทาง  8 -10 ท่าน   ราคาท่านละ 8,900 บาท 
ราคานี้ เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สนามบิน จ.อุดรธานี และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 
ราคาค่าบริการนี้ รวม
 • ค่ารถบัส หรือรถตู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 4 วัน
 • ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามโปรแกรมรวม 9 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มในมินิบาร์ของโรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าข้าวเหนียว และอื่นๆ สำหรับใส่บาตรพระตอนเช้า
 • บริการรับจองตั๋วเครื่องบินเป็นหมู่คณะ ทั้งเที่ยวขาไปและกลับ ราคาไม่แพง
 
หมายเหตุ สำคัญ
 • รายการนำเที่ยวและราคานี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะนำที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทนำเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นหรือลดลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามความเป็นจริง
 • บริษัทนำเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 • การจองครั้งแรก มัดจำ 50%  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ  ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 ,  089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อคุณศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  11/05059
ราคาขาย
฿8,900
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 1.jpg
  พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ภูเรือ - เชียงคาน จังหวัดเลยเลย RKA Tour จัดทริปพิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว พาเที่ยวเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอำเภอภูเรือ ซึ่งจัดระหว่างวัน...

 • 2018-09-10-14-46-41.jpg
  RKA TOUR เปิดทริปนำเที่ยวอีสานตอนบน อุดรธานี หนองคาย แล้วไปเที่ยวลาว สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ในมุมมองที่แปลกตา แล้วคุณจะประทับใจในวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค...
  ราคาขาย ฿8,300
Visitors: 29,823