เที่ยวอีสานเหนือ และสบายดีลาว 3วัน2คืน

RKA TOUR เปิดทริปนำเที่ยวอีสานตอนบน อุดรธานี หนองคาย แล้วไปเที่ยวลาว สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ในมุมมองที่แปลกตา แล้วคุณจะประทับใจในวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามไม่น้อยหน้ากว่าที่อื่นๆ  คุณจะได้สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของอินโดจีนที่ใครไปสัมผัสแล้วจะหลงไหล พาทัวร์จังหวัด อุดรธานี  หนองคาย ฝั่งไทย ไปสัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด แล้วข้ามประเทศไปสบายดีเมืองลาว ไปชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง  อนุสาวรีย์ประตูชัย   หอพระแก้ว แล้วไปดูวิถีชีวิตคนลาว  เที่ยวตลาดเช้า วัดเจ้าแม่สีเมือง แล้ว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี  ก่อนเดินทางกลับ ด้วยโปรแกรมเที่ยวแบบสบายๆ 3 วัน 2 คืน มีกำหนดการเดินทาง ทุกสัปดาห์ ราคาพิเศษระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 มีทั้งจัดแบบไพรเวทกรุ๊ปและจอยทัวร์  โดยมีรายละเอียดโปรแกรมดังนี้

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - อุดรธานี - คำชะโนด - หลวงพ่อพระใส - หนองคาย

11.00 น. รับคณะที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง บินตรงสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี

12.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าปทุมมา ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาค จากนั้นนาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย เข้าชม วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย และยังเป็นวัดที่เก็บรักษาหงอนพญานาค 2 ชิ้น เก็บอยู่ในตู้โชว์ ภายในพระอุโบสถ

18.00 น. รับประทำนอาหารเย็นร้านอาหารแดงแหนมเนือง (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง หนองคาย - เวียงจันทน์ - ล่องแพแม่น้ำงึม - ถนนคนเดินริมโขง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้ำที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ (ฝั่งไทย) หลังผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อย นำท่านออกเดินทางตรงสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว พาท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอานาจอธิปไตยของลาว จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารลาวเดิม (มื้อที่ 3) พร้อมล่องแพชมความงามของลำน้ำงึม และสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังอาหารนำท่านชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอม และกลองสาริดประจำราชวงศ์ของลาว จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าพื้นเมืองใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ผ้าไหม เครื่องเงิน ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารจันคา (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินริมแม่น้าโขงยามเย็น ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด จากนั้นเช็กอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสีเมือง - หนองคาย - อุดรธานี – กรุงเทพฯ

05.00 น. ตื่นแต่เช้า (สำหรับท่านที่สนใจ) พาท่านเลือกซื้อขนม อาหารแห้ง ข้าวเหนียว เพื่อ ทำบุญใส่บาตรให้กับพระภิกษุและสามเณร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตยามเช้าของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ “วัดศรีเมือง”  ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่  ชาวลาวเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก แล้วพาท่านออกเดินทางกลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

11.00 น.
 เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร พาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูกๆ ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ

12.00 น. พาท่านเดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเลอโขง (มื้อที่ 6) หลังอาหารพาท่านออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

15.00 น.
เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี บินตรงสู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง (สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง)

ราคาค่าบริการ โปรแกรมเที่ยว อุดร หนองคาย และ สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน 

     จอยทัวร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดี่ยว
  เลือกพักโรงแรม ฝั่งไทย+ลาว  <15 ท่าน 15 ท่าน 20 ท่าน 30 ท่าน จ่ายเพิ่ม
โรงแรม 3 ดาว Assawan Nongkhai Hotel (หนองคาย)
Sengtawan Riverside Hotel (ลาว)
 สอบถาม  8,900 บ.  8,700 บ.  8,300 บ.  1,500 บ.
โรงแรม 4 ดาว Amanta Hotel (หนองคาย)
Mouang Thanh Hotel (ลาว)
 สอบถาม  9,900 บ.  9,700 บ.  9,300 บ.  2,500 บ.

หมายเหตุ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดสอบถามอีกครั้งก่อนจอง

ราคาค่าบริการนี้ รวม

 • ค่ารถบัส หรือรถตู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด อุดรธานี-ดอนเมือง จำนวน 2 เที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมข้ามด่านทั้งฝั่งไทย และฝั่งลาว
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มในมินิบาร์ของโรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าข้าวเหนียว และอื่นๆ สำหรับใส่บาตรพระตอนเช้า
 
หมายเหตุ สำคัญ
 • รายการนำเที่ยวและราคานี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะนำที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทนำเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นหรือลดลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามความเป็นจริง
 • บริษัทนำเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 • การจองครั้งแรก มัดจำ 50%  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ  ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  11/05059
฿8,300
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2018-09-11-10-39-35.jpg
  RKA Tour ร่วมมือกับผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ จัดทริปเที่ยวไทยในราคาสุดคุ้ม นำเที่ยวทั่วไทย เที่ยวแบบมีมาตรฐาน สนุก สบาย และประหยัด นำเที่ยวโดยคนท้องถิ่น โปรแกรมเที่ยวสนุกสุดคุ...
  ฿8,900
Visitors: 27,999