บินทัวร์กระบี่ 4 เกาะ 3วัน2คืน

 RKA TOUR ร่วมกับผู้ให้บริการนำเที่ยวท้องถิ่น พาเที่ยวกระบี่แบบสบายๆ เดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ แบบสบายๆ พักโรงแรมหรู ให้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบไฮโซในราคาเบาๆ ใครก็เที่ยวได้ โดยมีโปรแกรมการเดินทางดังนี้

วันที่ 1 ของโปรแกรมทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน บินสะดวกพักสบาย

**.** น. เช็คอินฝากสัมภาระสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ (มีตารางบินด้านล่าง) เจ้าหน้าที่พาเข้าห้องรับรอง รับประทานอาหารว่างระหว่างรอขึ้นเครื่อง
**.** น. เหิรฟ้าด้วยบางกอกแอร์เวย์สู่จังหวัดกระบี่
**.** น. ถึงสนามบินกระบี่ พนักงานให้การต้อนรับ จากนั้นพาทัวร์เมืองกระบี่ ถ่ายรูปเช็คอินที่ ปฏิมากรรมปูดำ และ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ จากนั้นส่งท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย (วันแรกไม่มีรายการอาหารในแพคเกจ ลูกค้าเลือกรับประทานเองตามอัทธยาศัย)

วันที่ 2   พาเที่ยว 4 เกาะ (จอยทัวร์) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ทัวร์จัดเลี้ยง มื้อที่ 1 )
08.00 น. เดินทางไปท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท พาเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ แวะชม 
หาดถ้ำพระนาง , อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลก , สักการะศาลพระนาง แล้วไปเล่นน้ำที่เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี ปลาการ์ตูน และปลานานาชนิด แวะถ่ายรูปและชมความงามของ Unseen In Thailand  ทะเลแหวกที่เชื่อมระหว่างเกาะทับและเกาะหม้อ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (อาหารกล่อง) บนเกาะปอดะ (ทัวร์จัดเลี้ยงมื้อที่ 2) จากนั้นให้ท่านพักผ่อน หรือเลือกลงเล่นน้ำอย่างจุใจกับปลาสวยงามและทะเลกระบี่ 
15.00 น. นำท่านกลับที่พัก ให้พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่ 3 พาซื้อของฝาก กลับบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ทัวร์จัดเลี้ยง มื้อที่ 3)
**.** น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก รับท่านแวะซื้อของฝากและของที่ระลึก ก่อนนำส่งสนามบิน
**.** น. เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ พาเข้าห้องรับรอง รับประทานอาหารว่าง ระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน
**.** น. เหิรฟ้าด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ จบโปรแกรมทัวร์ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ เวลา **.** น. สามารถเช็คดูตารางสายการบินจากตาราง ดังนี้

ตารางสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่

จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินกระบี่จากสนามบินกระบี่ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาออกเวลาถึงเที่ยวบินที่เวลาออกเวลาถึงเที่ยวบินที่
09.25 น.10.50 น.PG26111.40 น.13.10 น.PG262
12.40 น.14.05 น.PG26714.55 น.16.25 น.PG268
17.45 น.19.10 น.PG26320.10 น.21.40 น.PG264


ราคาค่าบริการ ระหว่าง 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561  
(ราคาบางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยน โปรดสอบถามก่อนจอง)
โปรแกรมนำเที่ยวทะเลกระบี่ 3 วัน2คืน บินสะดวก พักสบาย  ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทาง ท่านเดียวก็เที่ยวได้

โรงแรมที่ตั้งประเภทห้องพักผู้ใหญ่เด็ก<12 ปีพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
โกลเด้นฮิลล์เมืองกระบี่Standard5,9005,7901,000
กระบี่ ฟร้อนเบย์เมืองกระบี่Standard6,1005,9901,000
  Deluxe6,4006,2901,300
บีสเทอเรสอ่าวนางSuperior6,3006,1901,300
  Superior sraview6,6006,4901,400
นาคาปุระอ่าวนางDeluxe Pool view6,3006,1901,300
บียอน รีสอร์ทคลองม่วงCottage6,9006,7901,700
  Superior7,4007,2902,200
  Villa Garden7,7007,5902,500
  deluxe Sea View8,4008,2903,500


** ลูกค้าเดินทางไปจังหวัดกระบี่เอง มีส่วนลด 2,500 - 3,000 บาท/ท่าน **

*** ชาวต่างชาติ มีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเพิ่ม 400 บาท ***

เวลาและโปรแกรมการนำเที่ยวอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ราคาค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้รับส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน เตียงเสริมจ่ายเพิ่มเท่าพักเดี่ยว)
 • อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะ รวมทะเลแหวก ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไปกลับกระบี่-สุวรรณภูมิ 2 เที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  34/ 01502
ราคาขาย
฿5,900
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2018-08-22-12-40-17.jpg
  ตารางเวลาบิน ของสนามบินสุราษฎร์ธานี ไปกลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริการข...

 • 2018-08-22-12-46-20.jpg
  RKA TOUR จัดโปรแกรมเที่ยว กทม. แบบไฮโซ 2 วัน 1 คืน พาขึ้นเครื่องบินสร้างอีกประสบการณ์การท่องเที่ยว ราคาพิเศษ พานั่งเครื่องบินไปเที่ยวกรุงเทพฯ ทั้งขาไปและขากลับ สัมผัสประสบการณ์การเ...
  ราคาขาย ฿4,900
Visitors: 30,069