เขื่อนรัชชประภา+เขาสก 2 วัน นอนในแพ

เที่ยว เขาสก + เขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพกลางน้ำ 2 วัน 1 คืน

RKA TOUR ขอแนะนำโปรแกรมเที่ยวสุราษฎร์ธานีสุดคลาสสิค พาทัวร์เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พาไปชมกุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพกลางน้ำบรรยากาศสุดฟินเหมือนภาพฝัน แล้วไป เที่ยวเขาสก นั่งช้างป่าเดินทางชมต้นน้ำ  และล่องแพไม้ไผ่คลองต้นน้ำ ดื่มด่ำกับและมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอคุณไปสัมผัส ภายในเขื่อนรัชชประภา โดยมีโปรแกรมกิจกรรมดังนี้

โปรแกรมนำเที่ยว  เขื่อนเชี่ยวหลาน + เขาสก 2 วัน 1 คืน นอนพักแพคีรีธารา (เรือ Join รอบ 11.00 น.)

วันแรก  เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

09.30 น. รถตู้รับจากสนามบินสุราษฎร์ธานี หรือจุดนัดพบ
11:00 น. เตรียมลงเรือ ที่ท่าเรือเทศบาล
12:00 น. Check - In ที่แพพัก แพคีรีธารา และ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13:30 น. นั่งเรือเที่ยวชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน จากนั้นแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ หรือกุ้ยหลินเมืองไทย และให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร
14:00 น.  กิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้าปะการัง / ถ้ำน้ำทะลุ /จุดชมวิวเขาพรเพชร หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย (เลือกกิจกรรมเพียง 1อย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขอสงวนสิทธ์การเลือกกิจกรรม)
19:00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2) พักผ่อนในแพพักตามอัทธยาศัย

วันที่สอง เที่ยวเขาสก + อาหารซีฟู้ด

06:20 น. นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)
09:00 น. เก็บสัมภาระ Check - Out จากแพที่พัก เดินทางกลับโดยเรือหางยาว
10:00 น. เดินทางถึงท่าเรือเขื่อนรัชชประภา
10:30 น. ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆ บริเวณสันเขื่อน และสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านริมคลอง (มื้อที่ 4)
13:30 น. ล่องแพคลองต้นน้ำคลองสก ดื่มด่ำกับกาแฟไม้ไผ่หอมกรุ่น
16:00 น. อร่อยกับเมนูซีฟู้ดจัดเต็ม ร้านลำพู 2 ปากน้ำตาปี (มื้อที่5)
18:00 น. นำส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี / หรือจุดนัด

ค่าบริการเที่ยวเขื่อนรัชชประภา + เขาสก 2 วัน 1คืน   ราคาแนะนำสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 5,590 บาท

เดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ มีราคาพิเศษ โปรดสอบถามที่ โทร. 084-625-9929

อัตราค่าบริการนี้รวม

1) ที่พัก แพคีรีธารา (บ้าน1หลังพักได้ 8 ท่าน)
2) อาหาร ตามแพ็คเก็จจำนวน 5 มื้อ  
3) รถและเรือ รับ-ส่งและนำเที่ยวตลอดโปรแกรม
4) ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันชีวิต ท่านละ 1,000,000บาท / ประกันอุบัติเหตุ 500,000บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

บริการเสริมเครื่องใช้ภายในห้องพัก

ผ้าขนหนู/ผ้าห่ม/หมอน/ยาสระผม/ครีมนวดผม/ครีมอาบน้า/คัตเติ้ลบัตแก้วน้า/น้าดื่ม(ขวด) (ตามจานวนคน)/กระดาษทิชชู

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1) ค่าใช่จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้
2) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ
3) ไม่รวมค่าเข้าอุทยานฯของชาวต่างชาติ ท่านละ 300 บาท
4) ในกรณีลูกค้ามีกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้าปะการัง จะต้องชำระค่าเข้าถ้้ำเอง คนไทยท่านละ20บาท / ต่างชาติ 200 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง เมื่อมาพักที่เขื่อนเชี่ยวหลาน

1) รองเท้าผ้าใบ(ในกรณีที่มีกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำ)
2) ยาทากันยุง
3) ยาเมาเรือ
4) ยาประตัวตัวต่างๆ หรือยารักษาโรคเบื้องต้น
5) ครีมกันแดด / หมวกกันแดด
6) อุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆ /หรือกล้องถ่ายรูป/ไฟฉาย
7) พาวเวอร์แบงค์สาหรับชาร์จโทรศัพท์

*** หมายเหตุสำคัญ *** 
1. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้องพัก หากฝ่าฝืนปรับ 75000 บาท ตามราคาแผงโซล่าเซล 
2. ขณะเล่นน้ำหน้าแพพัก ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง หากฝ่าฝืนและเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
ราคาขาย
฿5,590
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2018-08-20-11-41-16.jpg
  เขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลินเมืองไทย Day Trip แบบ จอยเรือทัวร์ พาทัวร์เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พาไปเที่ยวในดินแดนเหมือนภาพฝัน ล่องเรือชม...
  ราคาขาย ฿1,400

 • เขื่อนเชี่ยวหลาน2.jpg
  เขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลินเมืองไทย Day Trip แบบ เรือส่วนตัว ไพรเวททัวร์ พาทัวร์เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปเที่ยวแบบเรือส่วนตัวเที่ยวกั...
  ราคาขาย ฿700

 • S__25100365.jpg
  เขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพกลางน้ำ 3 วัน 2 คืน RKA TOUR ขอแนะนำโปรแกรมเที่ยวสุราษฎร์ธานีสุดคลาสสิค พาทัวร์เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุร...
  ราคาขาย ฿4,900

 • เขื่อนรัชชประภา6.jpg
  RKA TOUR พาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา และอุทยานแห่งชาติเขาสกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับโปรแกรมดีๆ กิจกรรมโดนๆ ราคาสุดคุ้ม ให้ไปเก็บบรรยากาศสุดฟิ...
  ราคาขาย ฿3,950

 • 2018-10-20-14-12-09.jpg
  เที่ยวสุราษฎร์ธานีเส้นทางใหม่ไม่เหมือนใคร กับโปรแกรมยอดฮิต 2 วัน 1 คืน พาทัวร์ เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย เล่นน้ำบ้านน้ำราด ชมมหัศจรรย์หินพัด ทะเลหมอกบนขุนเขา สักการะพระธาตุห...
  ราคาขาย ฿5,200
Visitors: 34,303