บินทัวร์กรุงเทพ 2 วัน1คืน

RKA TOUR จัดโปรแกรมเที่ยว กทม. แบบไฮโซ 2 วัน 1 คืน พาขึ้นเครื่องบินสร้างอีกประสบการณ์การท่องเที่ยว ราคาพิเศษ 

พานั่งเครื่องบินไปเที่ยวกรุงเทพฯ ทั้งขาไปและขากลับ สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเที่ยวในเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจกับทริปเที่ยวระดับโลก พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ทั้งพระราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดไตรมิตร เป็นต้น มีไกด์บรรยายให้เราได้รู้ความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่เหล่านี้ เชื่อว่าหลายท่านยังไม่เคยไปสัมผัส  เราจะได้เรียนรู้ความภาคภูมิใจของคนไทย และมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งเราก็เคยไปเยือนมาแล้ว โดยมีโปรแกรมการเดินทาง ดังนี้

วันแรก สนามบินดอนเมือง พระราชวังหลวง วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ วัดไตรมิตร

๐๘.๓๐ น. รถรอรับที่สนามบินดอนเมือง สู่เมืองหลวงยอดนิยมของโลก(กรุงเทพฯ)
๑๐.๐๐ น. นำชมพระบรมมหาราชวังหลวง และวัดพระแก้ว ที่มีปฎิมากรรมสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก เป็นพระราชวังที่มีนักท่องเที่ยวเขัาชมมากที่สุดในโลก
๑๑.๐๐ น. นำชมวัดโพธิ์ ที่ประดับตกแต่งด้วยปฎิมากรรมของไทย-จีน ฟังเรื่องเล่าความเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เราเรียกว่า มหาวิทยาลัย แห่งแรกของไทย
๑๒.๐๐ น. ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปชมวัดอรุณฯ  แลนด์มาร์คของกรุงเทพ 
๑๓.๐๐ น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1 ) แบบปุฟเฟ่ สไตล์หรู ในโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ของเมืองหลวง
๑๔.๐๐ น. เดินสบายๆ ในห้างชั้นนำของกรุงเทพฯ ผ่อนคลายจิตใจด้วยการช็อปปิ้ง สิ่งที่อยากได้
๑๕.๓๐ น. นำชมพระพุทธรูปทองคำ ที่วัดไตรมิตร ที่มีน้ำหนักถึง ๕,๕๐๐ กิโลกรัม สวยตามแบบพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย
๑๖.๓๐ น. เดินชมย่านเยาวราช หาของฝากคนที่บ้าน ผ่านร้านทองที่สะดุดใจ ชนิดที่ต้องเปิดกระเป๋าควักกตังค์ซื้อทอง ทอง พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
๑๘.๓๐ น. เข้าพักโรงแรม WJ Watergate ประตูน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนแบบสบายยามค่ำคืน

วันที่สอง   ช็อปปิ้งย่านประตูน้ำ นำส่งสนามบิน

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3 ) เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เตรียมตัวช็อปปิ้ง ห้างหรูย่านประตูน้ำจนอิ่มใจ เช่นเซ็นต์ทรัลเวิลด์ ตลาดเสื้อผ้าไบหยกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  หรือเลือกช็อปของใช้ส่วนตัวที่พันธ์ทิพย์พล่าซ่า เช่น โทรศัพท์มือหรือโน๊ตบุ๊คและอื่นๆที่ต้องการ
๑๑.๓๐ น. นำไหว้ท่านท้าวมหาพรหม ขอพรตามแรงอธิษฐาน เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตังเอง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้างบิ๊กซี (ตามอัทธยาศัย) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง เพื่อเช็คอิน ที่เคาท์เตอร์สายการบิน  เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนำเที่ยวกรุงเทพ 2 วัน1คืน เดินทางด้วยเครื่องบินทั้งไปและกลับ   

 • ค่าบริการสำหรับการเที่ยวเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 4 - 6 ท่าน ราคาเริ่มต้น ท่านละ 5,990 บาท
 • ค่าบริการสำหรับการเที่ยวเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 7 - 9 ท่าน ราคาเริ่มต้น ท่านละ 4,990 บาท
 • ค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเทศกาล โปรดสอบถามและยืนยันก่อนจอง 
 • โปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

ราคาค่าบริการนี้รวม 

 •  
 • ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 2 เที่ยว
 • ค่ารถนำเที่ยวและค่าไกด์นำเที่ยว ตลอดรายการ รวม 2 วัน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (ห้องพัก 1 ห้อง พัก 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 600 บาท) 
 • รวมค่าอาหาร 3 มื้อ  (อาหาร มื้อเที่ยง มื้อเย็น และมื้อเช้า   )
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน


ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์


อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • เด็กอายุไม่เกิน  10 ขวบ คิดค่าบริการ 70% (ไม่เสริมเตียง)
 • อายุ 11 ปีขึ้นไป คิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท 
3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606 
4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ อันเกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทนำเที่ยว
6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

เนื่องจากเป็นการนำเที่ยวที่อิงกับสภาพอากาศ และเหตุการณ์ของบ้านเมือง ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • เฟซบุค : ร้อยเกาะ แอดเวนเจอร์
 • Line ID : @RKA TOUR
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929
 • โทรศัพท์ : 089-025-9929
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ บจ.ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-026-7606
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  34/01502 
ราคาขาย
฿4,900
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2018-08-22-12-40-17.jpg
  ตารางเวลาบิน ของสนามบินสุราษฎร์ธานี ไปกลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริการข...

 • 2018-09-07-10-39-39.jpg
  RKA TOUR ร่วมกับผู้ให้บริการนำเที่ยวท้องถิ่น พาเที่ยวกระบี่แบบสบายๆเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ แบบสบายๆ พักโรงแรมหรู ให้สัมผัสการท่องเที่ยว...
  ราคาขาย ฿5,900
Visitors: 30,069